Ktl-icon-tai-lieu

CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAI 1. CÁCH DÙNG AS, CÁC TỪ THUỘC NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP 01
Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn
hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO...THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE,
ENOUGH... Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ AS.
* CÁCH DÙNG 1: "AS" có nghĩa là BỞI VÌ
- Khác với BECAUSE, khi dùng AS để giải thích lý do thì lý do đó người nghe/người đọc đã biết
rồi.
Ví dụ:
- AS YOU FAILED THE TEST, YOU WILL HAVE TO TAKE THE WHOLE COURSE
AGAIN. (Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học).
- AS VIETNAM IS NEXT DOOR TO CHINA, IT HAS TO BE CAUTIOUS WITH ITS
FOREIGN POLICIES. (Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thật trọng với chính sách
ngoại giao của mình)
* CÁCH DÙNG 2: "AS" CÓ NGHĨA LÀ "VỚI TƯ CÁCH LÀ".
- Với nghĩa này, tất nhiên sau AS phải là một danh từ.
Ví dụ:
- HE WORKS IN THAT HOSPITAL AS A CHIEF NURSE (anh ấy làm ở bệnh viện đó với
cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
- I AM TELLING YOU THIS AS A FRIEND (tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người
bạn)
* CÁCH DÙNG 3: "AS" CÓ NGHĨA LÀ "NHƯ".
- Với nghĩa "NHƯ" AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ)
Ví dụ:

- AS I SAID, ENGLISH GRAMMAR IS NOT THAT DIFFICULT TO UNDERSTAND (Như
tôi đã nói, văn phạm tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm).
- PLEASE DO AS YOU ARE TOLD (Vui lòng làm y như bạn được yêu cầu)
- Với nghĩa "NHƯ" AS còn được theo sau bởi một P.P (quá khứ phân từ, tức động từ thêm ED
hoặc động từ bất quy tắc ở cột 3)
- AS MENTIONED ABOVE: như đã được nhắc ở trên
- AS SHOWN ABOVE : như đã được trình bày ở trên
** VỚI NGHĨA NÀY, TRONG VĂN NÓI, TA CÓ THÀNH NGỮ KHÁ KHÁCH SÁO "AS
YOU WISH" TẠM DỊCH "TÙY BẠN VẬY" (NẾU BẠN MUỐN VẬY TÔI SẼ LÀM THEO Ý
BẠN, MẶC DÙ TÔI KHÔNG TÁN THÀNH LẮM)
* CÁCH DÙNG 4: "AS" TRONG THÀNH NGỮ "SUCH AS" VÀ "AS LONG AS"
- SUCH AS CÓ NGHĨA LÀ "CHẲNG HẠN NHƯ", SAU "SUCH AS" LÀ MỘT LOẠT
NHỮNG DANH TỪ DÙNG ĐỂ LIỆT KÊ. SAU SUCH AS KHÔNG CẦN DẨU PHẨY CŨNG
KHÔNG CẦN DẤU HAI CHẤM.
Ví dụ:
- THERE ARE MANY THINGS YOU CAN DO TO IMPROVE YOUR ENGLISH, SUCH AS
LISTENING TO ENGLISH MUSIC, WATCHING ENGLISH MOVIES AND GOING TO
ENGLISH SPEAKING CLUBS.(Có nhiều thứ bạn có thể làm để cải thiện trình độ tiếng Anh của
mình, chẳng hạn như nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ nói tiếng
Anh)
- I CAN PLAY MANY MUSICAL INSTRUMENTS SUCH AS THE GUITAR, THE PIANO
AND THE FLUTE (Tôi có thể chơi nhiều nhạc cụ chẳng hạn như đàn ghita, đàn dương cầm và
sáo)
- "AS LONG AS" có nghĩa "MIỄN LÀ"
Ví dụ:

...
BAI 1. CÁCH DÙNG AS, CÁC TTHUỘC NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP 01
Trong ngpháp tiếng Anh vài tthuc về ngpháp không khó dùng nhưng nhiu người vẫn
hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO...THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE,
ENOUGH... Trong bài này, ta xemt cách dùng từ AS.
* CÁCH DÙNG 1: "AS" có nghĩa là BỞI VÌ
- Khác với BECAUSE, khi dùng AS đ giải thích lý do thì lý do đó người nghe/người đọc đã biết
rồi.
Ví d:
- AS YOU FAILED THE TEST, YOU WILL HAVE TO TAKE THE WHOLE COURSE
AGAIN. (Vì bạn đã thi trượt, bạn phi học lại cả khóa học).
- AS VIETNAM IS NEXT DOOR TO CHINA, IT HAS TO BE CAUTIOUS WITH ITS
FOREIGN POLICIES. (Vì Vit Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thật trọng với chính sách
ngoại giao của mình)
* CÁCH DÙNG 2: "AS" CÓ NGHĨA LÀ "VỚI TƯ CÁCH ".
- Với nghĩa này, tất nhiên sau AS phải là mt danh từ.
Ví d:
- HE WORKS IN THAT HOSPITAL AS A CHIEF NURSE (anh ấy làm bệnh viện đó với
cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
- I AM TELLING YOU THIS AS A FRIEND (tôi cho anh biết điều này vi tư cách là một người
bạn)
* CÁCH DÙNG 3: "AS" CÓ NGHĨA LÀ "NHƯ".
- Với nghĩa "NHƯ" AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ)
dụ:
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN 9 10 790