Ktl-icon-tai-lieu

cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn

Được đăng lên bởi quangtien-ktpt-93
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Cẩm nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng" - MeoMeo@VSAK.vn

Cẩm nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng
Tác giả: MeoMeo@VSAK.vn
Hiệu đính: Juhuvn@CBNU.ac.kr

“Cẩm nang Ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng” được thành viên MeoMeo đăng trên diễn đàn của hội
SVVN tại HQ ở địa chỉ  và được Juhuvn@CBNU
tổng hợp và sắp xếp lại trong các phân mục với mục đích giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hàn
Quốc trong việc học tiếng Hàn.
Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, phân phát với mục đích học tập một cách tự do và miễn phí. Tuy
nhiên, xin vui lòng ghi credit tới MeoMeo@VSAK.vn.

Cập nhật ngày 10/17/2008

1

"Cẩm nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng" - MeoMeo@VSAK.vn

Mục lục
I.

Trợ từ .................................................................................................................................... 4
I.1

Trợ từ chủ ngữ: -이/-가 và -은/는......................................................................................................4

a.
b.

Trợ từ chủ ngữ: -이/-가 ........................................................................................................................................ 4
Trợ từ chủ ngữ: -은/는.......................................................................................................................................... 4

I.2
I.3

Trợ từ tân ngữ '-을/를' ........................................................................................................................4
Trợ từ bổ ngữ.......................................................................................................................................5

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trợ từ '-에' ............................................................................................................................................................ 5
Trợ từ '-에서': tại, ở, từ......................................................................................................................................... 5
Trợ từ '-까지': đến tận .......................................................................................................................................... 5
Trợ từ '-부터': từ (khi, dùng cho thời gian), từ một việc nào đó trước ................................................................. 5
Trợ từ '-한테': cho, đối với, với (một ai đó) ......................................................................................................... 6
Trợ từ '-한테서': từ (một ai đó) ................................................
"Cm nang Ng Pháp Tiếng Hàn Thc Dng" - MeoMeo@VSAK.vn
Cm nang Ng Pháp Tiếng Hàn Thc Dng
Tác gi: MeoMeo@VSAK.vn
Hiu đính: Juhuvn@CBNU.ac.kr
“Cm nang Ng pháp tiếng Hàn thc dng” được thành viên MeoMeo đăng trên din đàn ca hi
SVVN ti HQ địa ch http://vsak.vn/vn/forum//showthread.php?t=1197được Juhuvn@CBNU
tng hp và sp xếp li trong các phân mc vi mc đích giúp đỡ cng đồng người Vit Nam Hàn
Quc trong vic hc tiếng Hàn.
Các bn hoàn toàn có th s dng, phân phát vi mc đích hc tp mt cách t do và min phí. Tuy
nhiên, xin vui lòng ghi credit ti MeoMeo@VSAK.vn.
Cp nht ngày 10/17/2008 1
cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn - Người đăng: quangtien-ktpt-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn 9 10 837