Ktl-icon-tai-lieu

Cambridge Test

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KET 4
STUDENT’S NAME:

Boost 2 – Unit 1

READING
Look at the pictures and describe them.

CARE & SUCCESS

Intellectual Property of AMA

Page 1

KET 4
STUDENT’S NAME:

CARE & SUCCESS

Boost 2 – Unit 1

Intellectual Property of AMA

Page 2

KET 4
STUDENT’S NAME:

Boost 2 – Unit 1

Read the text and answer the questions.

CARE & SUCCESS

Intellectual Property of AMA

Page 3

KET 4
STUDENT’S NAME:

CARE & SUCCESS

Boost 2 – Unit 1

Intellectual Property of AMA

Page 4

KET 4
STUDENT’S NAME:

Boost 2 – Unit 1

VOCABULARY

CARE & SUCCESS

Intellectual Property of AMA

Page 5

...
KET 4
STUDENT’S NAME: Boost 2 Unit 1
C A R E & S U C C E S S I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y o f A M A
Page 1
READING
Look at the pictures and describe them.
Cambridge Test - Trang 2
Cambridge Test - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cambridge Test 9 10 529