Ktl-icon-tai-lieu

CAMBRIGE IELTS 8-VOCABULARY

Được đăng lên bởi anhnguyentm2
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 2 lần
(PAGE 9)
1. brochure ['brou∫ə] sách mỏng hoặc sách nhỏ thông tin hoặc quảng cáo về cái gì (Synonyms: booklet
2. lobby['lɔbi] phòng ngoài; tiền sảnh; hành lang

folder leaflet pamphlet )

...
(PAGE 9)
1. brochure ['brou∫ ]ə sách m ng ho c sách nh thông tin ho c qu ng cáo v cái gì ( Synonyms: booklet folder leaflet pamphlet )
2. lobby['lɔbi] phòng ngoài; ti n s nh; hành lang
CAMBRIGE IELTS 8-VOCABULARY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAMBRIGE IELTS 8-VOCABULARY - Người đăng: anhnguyentm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CAMBRIGE IELTS 8-VOCABULARY 9 10 677