Ktl-icon-tai-lieu

Câu bị động đặc biệt

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT
1. Cách dùng của câu bị động
a) Dùng câu bị động khi không muốn ám chỉ tác nhân gây ra hành động:
Dùng “by + tân ngữ O” là người
Eg: They stole her money
Her money was stolen (by them)
Dùng “with + tân ngữ (O)” là vật
Eg: Smoke filled the room
The room was filled with smoke
b) Khi viết về ngày sinh luôn viết ở quá khứ bị động
S + was/were + born ……………
Eg: I was born in 1994
2. Cách đổi câu chủ động thành câu bị động
a) Công thức chung:
Câu chủ động:

S + (V) + O + …

Câu bị động:

S + (be) + P II + … by/with + O

b) Công thức chi tiết:
TÊN THÌ

THỂ BỊ ĐỘNG

Hiện tại đơn

S + (am/is/are) + P II + by + O

Hiện tại tiếp diễn

S + (am/is/are) + being + P II + by + O

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + been + P II + by+ O

Quá khứ đơn

S + (was/were) + P II + by + O

Quá khứ tiếp diễn

S + (was/were) + being + P II + by+ O

Quá khứ hoàn thành

S + had + P II + by + O

Tương lai đơn

S + will + be + P II + by + O

Tương lai gần

S + (be) going to + be + P II + by + O
S + can + be + P II + by+ O
S + must + be + P II + by+ O
S + might + be + P II + by+ O

Các động từ đặc biệt

S + should + be + P II + by + O
S + ought to + be + P II + by + O
S + have/has to + be + P II + by + O
S + could + be + P II + by + O
S + used to + be + P II + by + O
S + may + be + P II + by + O

c) Vị trí các trạng từ trong câu bị động
+ Trạng từ cách thức đuôi “ly” đứng trước P II
Eg: The lesson is carefully written in the notebook
+ Trạng từ nơi chốn + by O + trạng từ thời gian
Eg: He is taken to school by his father everyday
d. Các trường hợp bị động đặc biệt
 Với các động từ chỉ sự truyền khiến: have, get
 Động từ “have”
CĐ: S + have(bất kỳ thì nào) + O1(chỉ người) + V(bare infi) + O2(chỉ vật)
BĐ: S + have(bất kỳ thì nào) + O2(chỉ vật) + V(PII) + by + O1(chỉ người)
Eg:

I have Tom cut my hair
 I have my hair cut (by Tom)

 Động từ “get”
CĐ: S + get (bất kỳ thì nào) + O1(chỉ người) + V(to infi) + O2(chỉ vật)

BĐ: S + get(bất kỳ thì nào) + O2(chỉ vật) + V(PII) + by + O1(chỉ người)
Eg:

My mother gets me to bring the chair into the room
My mother gets the chair brought into the room by me

 Với động từ “need”
S + ( need) + Ving + …
Hoặc: S + ( need) + to be+ P II (cần được làm gì)
Eg: My decaying tooth needs pulling out
to be pulled out

 Với các động từ chỉ ý kiến: Chủ ngữ của câu CĐ thường là: People/ Someone
CĐ: S1 + V1(ý kiến) + that + S2 + V(2) + …
BĐ:
-

Cách 1: Dùng chủ ngữ: “It”

It + be(bất kỳ thì nào)+ V PII (ý kiến) + S2 + V(2) + …
-

Cách 2 :

S2...
U BỊ ĐNG ĐẶC BIỆT
1. Cách dùng cau b đng
a) Dùng câu b động khi không mun ám chc nhân gây ra hành đng:
Dùng by + tân ng O” là người
Eg: They stole her money
Her money was stolen (by them)
Dùng with + tân ng (O) là vt
Eg: Smoke filled the room
The room was filled with smoke
b) Khi viết vngày sinh luôn viết quá khứ bị đng
S + was/were + born ……………
Eg: I was born in 1994
2. Cách đi câu ch động thànhu bị đng
a) Công thức chung:
u chủ đng: S + (V) + O +
Câu b động: S + (be) + P
II
+ by/with + O
b) Công thức chi tiết:
TÊN THÌ
THB ĐỘNG
Hiện tại đơn
S + (am/is/are) + P
II
+ by + O
Hiện tại tiếp diễn
S + (am/is/are) + being + P
II
+ by + O
Hiện tại hoàn thành
S + have/has + been + P
II
+ by+ O
Quá khứ đơn
S + (was/were) + P
II
+ by + O
Quá khứ tiếp diễn
S + (was/were) + being + P
II
+ by+ O
Quá khứ hn thành
S + had + P
II
+ by + O
Tương lai đơn
S + will + be + P
II
+ by + O
Câu bị động đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu bị động đặc biệt - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu bị động đặc biệt 9 10 656