Ktl-icon-tai-lieu

Câu chủ động bị động

Được đăng lên bởi Scarlett Po
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu bị động chủ động
PASSIVE VOICE.
Câu bị động (Passive Voice) là phần ngữ pháp tương đối quan trọng và phức tạp nếu như bạn không nắm chắc
kiến thức. Tuy nhiên, một khi đã nắm rõ quy tắc trong mảng ngữ pháp này thì việc chuyển đổi từ câu chủ động
sang câu bị động sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Vì thế, hãy cùng bắt tay vào học nào.
I. Form: Active: S + V + O + …….
–> Passive: S + be + PP2 + by + O + ……
Ex: Active: She arranges the books on the shelf every weekend.
Passive: The books are arranged on the shelf by her every weekend.
Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:
- V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau)
- Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng
Quy tắc:
Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:
a. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.
b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.
Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.
c. Biến dổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.
d. Thêm To be vào trước PP2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu
chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).
Notes:
a. Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước
adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian).
b. Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her…nếu chỉ đối
tượng không xác định.
c. Nếu O trong câu bị động là sự vật, sự việcthì dùng with thay cho by.
Ex: The bird was shot with the gun.
–> The bird was shot by the hunter.
II. Bảng các thời ở thể bị động: (Gồm 1 số thời chính thường dùng ở bị động)
Tenses Active Passive
Simple Present S + V + O S + be + PP.2 + by + O
Present
Continuous S + am/is/are + V-ing + O
S + am/is/are + being + PP.2 + by +
O
Present Perfect S + has/have + PP.2 + O
S + has/have + been + PP.2 + by +
O
Simple Past S + V-ed + O S + was/were + PP.2 + by + O
Past
Continuous S + was/were + V-ing + O
S + was/were + being + PP.2 + by
+ O
Past Perfect S + had + PP.2 + O S + had + been + PP.2 + by + O
Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + PP.2 + by + O
Câu chủ động bị động - Trang 2
Câu chủ động bị động - Người đăng: Scarlett Po
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu chủ động bị động 9 10 970