Ktl-icon-tai-lieu

CÂU ĐẢO NGỮ

Được đăng lên bởi lethihuyetran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU ĐẢO NGỮ

Cấu trúc đảo ngữ: ADV+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S +Verb
1.Đảo ngữ với các trạng từ chỉ mức độ: RARELY, SELDOM, HARDLY, NEVER, AT NO TIME :
Cấu trúc:
(Rarely, hardly...)+ Trợ động từ+S+V
EX: Rarely does she go to school late
2. Đảo ngữ với NO SOONER....THAN; HARDLY...WHEN; SCARELY...WHEN: (ngay sau khi thì)
Cấu Trúc:
No sooner/hardly+ HAD+ S+ V3.pp+ THAN/ WHEN+ S+V2(pastsimple)
EX:
As soon as i finished my homework,i watched TV
(đảo ngữ)=> no sooner had i finished my homework than i watched TV
3. Đảo ngữ với IT WAS NOT UNTIL va IT WAS ONLY WHEN
=>(đảo ngữ) NOT UNTIL/ ONLY WHEN + clause/ noun phrase+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S+ Vbare
EX:
not until the midnight did the noise next door stop
4. NOT ONLY...... BUT ALSO : không những mà còn
CTRUC:
NOT ONLY+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S+V, BUT+S+TRỢ ĐỘNG TỪ( Tobe/ modal verbs)+ ALSO+V+...
Example:
Not only was Tom late, but he was also angry
5. UNDER NO CIRCUMSTANCES/IN NO WAY/ON NO ACCOUNT:( dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng
không)
CAU TRUC
In no way/ on no account...+TRỢ ĐỘNG TỪ (should)+S+(not)+V
EX:
under no circumstances should you call the police
6. Đảo ngữ câu điều kiện
Loai1: SHOULD+ S+ (not)+ V, S+ will+ V
Loại 2: WERE+S+ To V/ noun +V, clause
Loại 3: HAD+S+(not)+ Vpp, clause
EX
1. should you see her, will you tell me?
2.were the earth to stop moving, we would die
3. had he not been lazy, he would have passed the exam
7. đảo ngữ của IF IT WERE NOT FOR( nếu không vì)
IF IT WERE NOT FOR+ N, clause
=> WERE IT NOT FOR+ N, clause

Ex: were it not for your help, I couldn't successed.
8. Đảo ngữ với SUCH va SO.....THAT
*SO+ adj/adv+ TRỢ ĐỘNG TỪ+S+ THAT+ clause
Ex: so angry was she that she couldn't say anything.
* SUCH+ Tobe+ noun +THAT+ clause
Ex: such was her anger that she couldn't say anything.
9. Đảo ngữ với ONLY:(Only by+ Ving; Only with+noun; Only After+Ving/N/clause; Only When+N/clause)
ONLY BY+ Ving+Trợ động từ+S+V...
ex: only by studying hard can you pass the exam.
10. Đảo ngữ với NOT+N:
NOT+ A/AN+ N+ Trợ động từ+S+V
EX: she didn't say any word when she saw me.
=> not a word did she say when she saw me.
11. Đảo ngữ của LITTLE:
LITTLE/HARDLY/SELDOM/RARELY+ Trợ động từ+S+V (hiếm khi)
EX:
little did he understand what I say.
12. Đảo ngữ với trạng từ chỉ nơi chốn:( dạng này dễ nhất nè)
S+V+adv
=>Adv+V+S
Ex:
a beautiful girl stands over there
=> overthere stands a beautiful girl.

...
CÂU ĐẢO NGỮ
Cấu trúc đảo ngữ: ADV+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S +Verb
1.Đảo ngữ với các trạng từ chỉ mức độ: RARELY, SELDOM, HARDLY, NEVER, AT NO TIME :
Cấu trúc:
(Rarely, hardly...)+ Trợ động từ+S+V
EX: Rarely does she go to school late
2. Đảo ngữ với NO SOONER....THAN; HARDLY...WHEN; SCARELY...WHEN: (ngay sau khi thì)
Cấu Trúc:
No sooner/hardly+ HAD+ S+ V3.pp+ THAN/ WHEN+ S+V2(pastsimple)
EX:
As soon as i finished my homework,i watched TV
(đảo ngữ)=> no sooner had i finished my homework than i watched TV
3. Đảo ngữ với IT WAS NOT UNTIL va IT WAS ONLY WHEN
=>(đảo ngữ) NOT UNTIL/ ONLY WHEN + clause/ noun phrase+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S+ Vbare
EX:
not until the midnight did the noise next door stop
4. NOT ONLY...... BUT ALSO : không những mà còn
CTRUC:
NOT ONLY+ TRỢ ĐỘNG TỪ+ S+V, BUT+S+TRỢ ĐỘNG TỪ( Tobe/ modal verbs)+ ALSO+V+...
Example:
Not only was Tom late, but he was also angry
5. UNDER NO CIRCUMSTANCES/IN NO WAY/ON NO ACCOUNT:( dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng
không)
CAU TRUC
In no way/ on no account...+TRỢ ĐỘNG TỪ (should)+S+(not)+V
EX:
under no circumstances should you call the police
6. Đảo ngữ câu điều kiện
Loai1: SHOULD+ S+ (not)+ V, S+ will+ V
Loại 2: WERE+S+ To V/ noun +V, clause
Loại 3: HAD+S+(not)+ Vpp, clause
EX
1. should you see her, will you tell me?
2.were the earth to stop moving, we would die
3. had he not been lazy, he would have passed the exam
7. đảo ngữ của IF IT WERE NOT FOR( nếu không vì)
IF IT WERE NOT FOR+ N, clause
=> WERE IT NOT FOR+ N, clause
CÂU ĐẢO NGỮ - Trang 2
CÂU ĐẢO NGỮ - Người đăng: lethihuyetran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÂU ĐẢO NGỮ 9 10 640