Ktl-icon-tai-lieu

câu điều kiện

Được đăng lên bởi cuong190793
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Baøi 2 :

CAÂU ÑIEÀU KIEÄN
(Conditional Sentence)

Moät caâu ñieàu kieän coù hai meänh ñeà : meänh ñeà chæ ñieàu kieän (töùc meänh ñeà phuï) coøn
ñöôïc goïi laø meänh ñeà coù if (If-clause) vaø meänh ñeà chæ keát quaû coøn ñöôïc goïi laø meänh
ñeà chính (main clause).
- If he works harder, he will succeed in his examination.
(if-clause)
(main clause)
Chuùng ta cuõng coù theå ñaët meänh ñeà chính ôû ñaàu caâu :
- He will succeed in his examination if he works harder.
Trong tieáng Anh coù 3 loaïi caâu ñieàu kieän chính :
* Type I : ÑIEÀU KIEÄN COÙ THEÅ XAÛY RA ÑÖÔÏC (probable condition)
1/ YÙ nghóa : Loaïi ñieàu kieän naøy duøng ñeå dieãn taû moät söï vieäc coù theå xaûy ra hoaëc
khoâng theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai; nhöng chuùng ta coù nhieàu hy voïng noù xaûy
ra.
2/ Thì cuûa ñoäng töø :
If- clause
Simple present

Main clause
Simple future
(shall / will + verb)

- If the rain stops, we shall go for a walk.
- He will come if you call him.
* Ngoaøi ra chuùng ta coøn coù theå duøng caùc khieám khuyeát ñoäng töø nhö : CAN, MUST,
MAY … ñeå thay cho shall hoaëc will ôû meänh ñeà chính.
- If you ask me, I can help you.
- You must study harder if you want to pass the coming exam.
* Meänh ñeà chính coù theå laø moät meänh leänh hoaëc thænh caàu :
- Come to me if you need help.
- If you have time, perfect your English.
* Type II : ÑIEÀU KIEÄN KHOÂNG COÙ THAÄT ÔÛ HIEÄN TAÏI. (Present- unreal Con)
1/ YÙ nghóa : Loaïi ñieàu kieän naøy dieãn taû moät ñieàu kieän khoù coù theå xaûy ra hay
moät söï vieäc khoâng thöïc hieän ñöôïc ôû hieän taïi hoaëc töông lai.
2/ Thì cuûa ñoäng töø :
If-clause
Past Subjunctive
(Quaù khöù giaû ñònh)

Main clause
Present Conditional
( Should / would + verb)

1

- If I had a lot of free time, I would go swimming.
(= I haven’t got free time, so I won’t go swimming)
- If Tom were here, he would know the answer.
(= Tom isn’t here, so he doesn’t know the answer.)
- I would call him if I knew his number.
(= I don’t know his number, so I won’t call him)
* Quaù khöù giaû ñònh laø hình thöùc quaù khöù ñôn cuûa caùc ñoäng töø ngoaïi tröø ñoäng töø “to
be” chæ coù moät hình thöùc WERE cho taát caû caùc ngoâi.
* COULD, MIGHT… coù theå ñöôïc duøng ñeå thay theá cho should hay would.
- If John worked hard, he could pass his exam.
* Type III : ÑIEÀU KIEÄN KHOÂNG COÙ THAÄT ÔÛ QUAÙ KHÖÙ. (Past-unreal
Condition)
1/ YÙ nghóa : Loaïi ñieàu kieän naøy duøng ñeå dieãn taû moät ñieàu kieän hoaøn toaøn khoâng
thöïc hieän ñöôïc hoaëc khoâng xaûy ra tron...
Baøi 2 : CAÂU ÑIEÀU KIEÄN
(Conditional Sentence)
Moät caâu ñieàu kieän coù hai meänh ñeà : meänh ñeà chæ ñieàu kieän (töùc meänh ñeà phuï) coøn
ñöôïc goïi laø meänh ñeà coù if (If-clause) vaø meänh ñeà chæ keát quaû coøn ñöôïc goïi laø meänh
ñeà chính (main clause).
- If he works harder, he will succeed in his examination.
(if-clause) (main clause)
Chuùng ta cuõng coù theå ñaët meänh ñeà chính ôû ñaàu caâu :
- He will succeed in his examination if he works harder.
Trong tieáng Anh coù 3 loaïi caâu ñieàu kieän chính :
* Type I : ÑIEÀU KIEÄN COÙ THEÅ XAÛY RA ÑÖÔÏC (probable condition)
1/ nghóa : Loaïi ñieàu kieän naøy duøng ñeå dieãn taû moät söï vieäc coù theå xaûy ra hoaëc
khoâng theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai; nhöng chuùng ta coù nhieàu hy voïng noù xaûy
ra.
2/ Thì cuûa ñoäng töø :
If- clause
Main clause
Simple present
Simple future
(shall / will + verb)
- If the rain stops, we shall go for a walk.
- He will come if you call him.
* Ngoaøi ra chuùng ta coøn coù theå duøng caùc khieám khuyeát ñoäng töø nhö : CAN, MUST,
MAY … ñeå thay cho shall hoaëc will ôû meänh ñeà chính.
- If you ask me, I can help you.
- You must study harder if you want to pass the coming exam.
* Meänh ñeà chính coù theå laø moät meänh leänh hoaëc thænh caàu :
- Come to me if you need help.
- If you have time, perfect your English.
* Type II : ÑIEÀU KIEÄN KHOÂNG COÙ THAÄT ÔÛ HIEÄN TAÏI. (Present- unreal Con)
1/ nghóa : Loaïi ñieàu kieän naøy dieãn taû moät ñieàu kieän khoù coù theå xaûy ra hay
moät söï vieäc khoâng thöïc hieän ñöôïc ôû hieän taïi hoaëc töông lai.
2/ Thì cuûa ñoäng töø :
If-clause
Main clause
Past Subjunctive
(Quaù khöù giaû ñònh)
Present Conditional
( Should / would + verb)
1
câu điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu điều kiện - Người đăng: cuong190793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu điều kiện 9 10 158