Ktl-icon-tai-lieu

câu điều kiện

Được đăng lên bởi linhfah
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh

(1) Câu điều kiện loại I
Khái niệm về câu điều kiện loại 1
 Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
 Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1
If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động
từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).
Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính
dùng thì tương lai đơn.
 Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa
của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
 Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn,
còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ:
If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó
của tôi sẽ cắn anh đó.)
If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)
Cách dùng câu điều kiện loại 1:
Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử
dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại
và nêu kết quả có thể xảy ra. ngữ pháp tiếng anh

(2) Câu điều kiện loại II
Khái niệm về câu điều kiện loại 2:
 Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.



Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả
thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2
If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)
- Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở bang thái cách (past
subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện tại (simple
conditional). Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống
hệt như thì quá khư đơn, riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.
Ví dụ:
 If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh
phúc.) <= tôi không thể là chim được
 If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua
chiếc xe đó.) <= hiện tại tôi không có

(3) Câu điều kiện loại III
Khái niệm về câu điều kiện loại 3:
 Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.
 Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá
khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở qu...
3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh
(1) Câu điều kiện loại I
Khái niệm về câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1
If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động
từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).
Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính
dùng thì tương lai đơn.
Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa
của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn,
còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ:
If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó
của tôi sẽ cắn anh đó.)
If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)
Cách dùng câu điều kiện loại 1:
Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử
dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại
và nêu kết quả có thể xảy ra. ngữ pháp tiếng anh
(2) Câu điều kiện loại II
Khái niệm về câu điều kiện loại 2:
Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
câu điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu điều kiện - Người đăng: linhfah
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu điều kiện 9 10 518