Ktl-icon-tai-lieu

Câu điều kiện

Được đăng lên bởi Mờ Quy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moon.vn

Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP

Câu điều kiện (P1)
Type 0: Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện
khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định.
If clause

Main clause

Simple present

Simple present
Câu mệnh lệnh

If you heat ice, it turns into water.
If there is a shortage of any product, prices of that product go up.
If he comes, call me = call me if he comes.
Type 1: Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
If clause

Main clause

Simple present

Simple future

If he runs, he will het there on time.
The cat will scratch you if you pull her tail.
 Dạng đặc biệt/ biến thể
If clause
Simple
present

Main clause

Use

Example

May/might

Khả năng

If the fog gets thicker, the plane may be diverted.

Can/may

Cho phép

If you finish your homework, you can go out

Must/should

Khuyên bảo

If you want to lose weight, you must eat less
bread

Present
Simple future Nhấn mạnh hđ đang
continuous
diễn ra ở hiện tại

If you are looking for Peter, you will find him
upstairs.

Moon.vn

Hotline: 04.32.99.98.98
1

Moon.vn

Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP

Simple future Nhấn mạnh hành động If you have finished, you may go out
đã kết thúc/hoàn thành
May/might
trước 1 Hđ khác

Present
Perfect

Type 2:Câu điều kiện không có thật ở hiện tại
If clause

Main clause

Simple Past

Would/could/should/may/might + Inf

(to be were)
-

Fact: I don’t have a map (HT)
o If I had a map, I would lend it to you.

-

If someone tried to blackmail me, I’d call the police.
If I were you, I’d plant around the house (I’m not you)
= Were I you, I’d plant around the house
= If I were in your shoes, I’d plant around the house

-

If I lived near my office, I’d be in time for work. (I don’t live near my office)
= If I were to live near my office, I’d be in time for work.
= Were he to live near his office, I’d be in time for work.

Type 3: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ
If clause
Past perfect

Main clause
would / could / might/should + have + P.P

Fact: He helped me (QK), I won the prize.
If he hadn’t helped me, I wouldn’t have won the prize.
If we had found him earlier, we might have saved him.
If I had worked harder last year, I could have passed the exam.

Moon.vn

Hotline: 04.32.99.98.98
2

Moon.vn

Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP

CHÚ Ý:
1. Đảo ngữ câu ĐK3
If you had obeyed orders, the disaster wouldn’t have happened
 Had you obeyed orders, the disaster wouldn’t have happened
If he hadn’t helped me...
Moon.vn VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP
Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98
1
Câu điều kiện (P1)
Type 0: Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện
khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định.
If clause
Main clause
Simple present
Simple present
Câu mệnh lệnh
If you heat ice, it turns into water.
If there is a shortage of any product, prices of that product go up.
If he comes, call me = call me if he comes.
Type 1: Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
If clause
Main clause
Simple present
Simple future
If he runs, he will het there on time.
The cat will scratch you if you pull her tail.
Dạng đặc bit/ biến th
If clause
Main clause
Use
Example
Simple
present
May/might
Can/may
Must/should
Khả năng
Cho phép
Khuyên bảo
If the fog gets thicker, the plane may be diverted.
If you finish your homework, you can go out
If you want to lose weight, you must eat less
bread
Present
continuous
Simple future
Nhấn mạnh hđ đang
diễn ra ở hiện tại
If you are looking for Peter, you will find him
upstairs.
Câu điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu điều kiện - Người đăng: Mờ Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu điều kiện 9 10 141