Ktl-icon-tai-lieu

Câu điều kiện loại 1_English Grammar

Được đăng lên bởi hoangdinhanh88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ XẢY RA
(PROBABLE CONDITION)
Loại điều kiện này có thể xảy ra hay thực hiện được trong tương lai.










Động từ ở mệnh đề If ở thì hiện tại, động từ trong mệnh đề chính ở thì
tương lai đơn.
If he comes here, I will feel very happy.
If he run, he will get there in time.
Thay vì dùng tương lai đơn có thể dùng “can/may/must +V (không
TO)” hay có thể mệnh lệnh trong mệnh đề chính.
If you study hard, you can get good marks.
If he comes here, tell him the truth.
Dùng thì hiện tại đơn thay vì tương lai đơn ở mệnh đề chính để diễn tả
quy luật tự nhiên hay quy luật tất yếu.
If you heat ice, it melts.
Có thể dùng mệnh lệnh thay thế mệnh đề If nhằm biểu hiện sự đe dọa,
đề nghị hay yêu cầu.
- Dạng khẳng định
Thể mệnh lệnh + AND + Mệnh đề chính
If you crash my car, I will never forgive you.
 Crash my car and I will never forgive you.
- Dạng phủ định
Thể mệnh lệnh + OR + Mệnh đề chính
If you do not hurry up, you will be late for school.
 Hurry up or you will be late for school.
Có thể dùng should + V (không TO) thay thế thì hiện tại đơn ở mệnh đề
If để chỉ sự việc có ít khả năng xảy ra hơn.
If it rains tomorrow, the picnic will be delayed.
 If it should rain tomorrow, the picnic will be delayed.

...
ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ XẢY RA
(PROBABLE CONDITION)
Loại điều kiện này có thể xảy ra hay thực hiện được trong tương lai.
Động từ ở mệnh đề If ở thì hiện tại, động từ trong mệnh đề chính ở thì
tương lai đơn.
If he comes here, I will feel very happy.
If he run, he will get there in time.
Thay vì dùng tương lai đơn có thể dùng “can/may/must +V (không
TO)” hay có thể mệnh lệnh trong mệnh đề chính.
If you study hard, you can get good marks.
If he comes here, tell him the truth.
Dùng thì hiện tại đơn thay vì tương lai đơn ở mệnh đề chính để diễn tả
quy luật tự nhiên hay quy luật tất yếu.
If you heat ice, it melts.
Có thể dùng mệnh lệnh thay thế mệnh đề If nhằm biểu hiện sự đe dọa,
đề nghị hay yêu cầu.
- Dạng khẳng định
Thể mệnh lệnh + AND + Mệnh đề chính
If you crash my car, I will never forgive you.
Crash my car and I will never forgive you.
- Dạng phủ định
Thể mệnh lệnh + OR + Mệnh đề chính
If you do not hurry up, you will be late for school.
Hurry up or you will be late for school.
Có thể dùng should + V (không TO) thay thế thì hiện tại đơn ở mệnh đề
If để chỉ sự việc có ít khả năng xảy ra hơn.
If it rains tomorrow, the picnic will be delayed.
If it should rain tomorrow, the picnic will be delayed.
Câu điều kiện loại 1_English Grammar - Người đăng: hoangdinhanh88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu điều kiện loại 1_English Grammar 9 10 317