Ktl-icon-tai-lieu

câu điều kiện trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi mika
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 7 lần
If I have much money, I…will buy a house.

I
can’t

Buckingham Palace _ London

He can’t visit Buckingham Palace because he
doesn’t have money.

 If he had money, he
…. would visit Buckingham
Palace in London.

Conditional sentence:
TYPE

IF CLAUSE

MAIN CLAUSE

I
(future
possibility)

The simple present
tense

S+ will +(not) +V1

II
(present unreal)

The simple past
tense (be ->were)

Would

S+

Should +(not)+ V1
could

1
4
7

2 3
5 6
8 9

Group A

Group B

100
30
20
40
80
60
10
50
90
70

30
20
40
80
60
10
50
90
70
100

12354
the weather

If the weather is nice, they will go swimming.

12354

If he has much money, he will buy a car.

12354

She doesn’t have a dress.

If she had a dress, she would go to
the party.

12354
late

not catch the bus

If he got up early, he would catch the bus.

12354

get fat
too much

If he eats too much, he will get fat.

12354

exam

pass

If she studies hard, she will pass the
exam.

Lucky number

Lucky number

Lucky number

...
If I have much money, …I will buy a house.
câu điều kiện trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu điều kiện trong tiếng Anh - Người đăng: mika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
câu điều kiện trong tiếng Anh 9 10 262