Ktl-icon-tai-lieu

câu điều kiện

Được đăng lên bởi Moor Land
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU ĐIỀU KIỆN
Chào các em ! từ lớp 9 các em đã bắt đầu học về câu điều kiện, sau đó lên cấp
3 mỗi năm các em đều học lại cấu trúc này nhưng chương trình càng lúc càng
nâng cao. Trong phần này sẽ được chia làm 2 cấp độ : cấp độ cơ bản và cấp
độ nâng cao. Các em nhất thiết phải học theo thứ tự, chỉ khi nào nắm vững
cấp cơ bản thì mới học phần nâng cao, nếu không sẽ bị rối và không hiểu
được bài.
Cấp độ cơ bản
Loại 1:
Công thức :
IF S + V (hiện tại) , S + WILL ( CAN, MAY) + V (nguyên mẫu)
Cách dùng:
Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If it is sunny, I will go fishing. ( nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu)
Loại 2:
Công thức :
IF S + V (quá khứ) , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) + V (nguyên mẫu)
( be luôn dùng were dù chủ từ số ít hay nhiều )
Cách dùng:
Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If I were you, I would go abroad. ( nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)
Chuyện này không thể xảy ra được vì tôi đâu thể nào biến thành bạn được.
Loại 3:
Công thức :
IF S +HAD +P.P , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) HAVE + P.P
Cách dùng:
Chỉ sự việc đã không xảy ra ở quá khứ.
Ví dụ:
If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( nếu hôm qua tôi
không vắng mặt thì tôi đã gặp anh ta rồi) => nhưng thực sự tôi đã vắng mặt
LƯU Ý:
+ Unless = if … not : trừ phi

+ Bên mệnh đề có if, chữ had trong loại 3, chữ were trong loại 2 và chữ should
trong loại 1 có thể đem ra đầu câu thế cho if.
( chữ should đôi khi có thể dùng trong loại 1 với nghĩa làm cho câu mơ hồ
hơn)
Ví dụ:
- If he should call, …. ( nếu mà anh ta có gọi, … ) => không biết có gọi hay
không
= Should he call,…. ( nếu mà anh ta có gọi, … )
- If I were you, …
= Were I you, ….
- If she had gone there, …..
= Had she gone there,…..
(kỳ sau: cách giải các dạng bài tập dạng cơ bản)
Các dạng bài tập về câu điều kiện (cấp độ cơ bản)
1) Dạng chia động từ:
Ở cấp độ cơ bản thông thường người ta chia một vế cho mình rồi nên các
em chỉ việc quan sát xem đó là loại mấy mà áp dụng công thức cho đúng.
Ví dụ:
If I meet him, I (give) him this book.
Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là loại 1 nên ta
chia loại 1:
If I meet him, I will give him this book.
Cũng có trường hợp hơi khó hơn là người ta sẽ đóng ngoặc cả hai bên.
Trong trường hợp này trước tiên các em xem sự việc có phải xảy ra ở quá
khứ không, Nếu phải thì chia loại 3, nếu không có dấu hiệu nào của quá
khứ thì các em phải dịch nghĩa : nếu thấy không có khả năng hoặc khó có
khả năng xảy ra thì dùn...
CÂU ĐIỀU KIỆN
Chào các em ! từ lớp 9 các em đã bắt đầu học về câu điều kiện, sau đó lên cấp
3 mỗi năm các em đều học lại cấu trúc này nhưng chương trình càng lúc càng
nâng cao. Trong phần này sẽ được chia làm 2 cấp độ : cấp độ cơ bản và cấp
độ nâng cao. Các em nhất thiết phải học theo thứ tự, chỉ khi nào nắm vững
cấp cơ bản thì mới học phần nâng cao, nếu không sẽ bị rối và không hiểu
được bài.
Cấp độ cơ bản
Loại 1:
Công thức :
IF S + V (hiện tại) , S + WILL ( CAN, MAY) + V (nguyên mẫu)
Cách dùng:
Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If it is sunny, I will go fishing. ( nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu)
Loại 2:
Công thức :
IF S + V (quá khứ) , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) + V (nguyên mẫu)
( be luôn dùng were dù chủ từ số ít hay nhiều )
Cách dùng:
Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If I were you, I would go abroad. ( nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)
Chuyện này không thể xảy ra được vì tôi đâu thể nào biến thành bạn được.
Loại 3:
Công thức :
IF S +HAD +P.P , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) HAVE + P.P
Cách dùng:
Chỉ sự việc đã không xảy ra ở quá khứ.
Ví dụ:
If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( nếu hôm qua tôi
không vắng mặt thì tôi đã gặp anh ta rồi) => nhưng thực sự tôi đã vắng mặt
LƯU Ý:
+ Unless = if … not : trừ phi
câu điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu điều kiện - Người đăng: Moor Land
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu điều kiện 9 10 18