Ktl-icon-tai-lieu

CÂU GIẢ ĐỊNH

Được đăng lên bởi Nhung Trương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU GIẢ ĐỊNH
·
Là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì nhưng làm hay không
còn phụ thuộc vào người thứ hai.
·
1.
·
2.
·

Trong câu bắt buộc phải có that trừ một số trường hợp.
Dùng với would rather that
Ngữ pháp hiện đại ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép dùng would rather mà không cần
dùng thattrong loại câu này.
We would rather (that) he not take this train.
Dùng với động từ.
Bảng 1/183. Là những động từ đòi hỏi mệnh đề đằng sau nó phải ở dạng giả định và trong câu bắt
buộc phải có that nếu nó diễn đạt ý trên.
advise
ask
command
decree

·
·
·
·
3.
·

prefer
propose
recommend
request

require
stipulate
suggest
urge

Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể không chia bỏ to.
Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.
The doctor suggested that his patient stop smoking.
Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ trở về dạng tân ngữ và động từ sau nó trở về dạng nguyên thể
có to, câu mất tính chất giả định. Trở thành một dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.
Trong ngữ pháp Anh-Anh đằng trước động từ ở mệnh đề 2 thường có should, người Anh chỉ
bỏ should khi nó là động từ to be nhưng ngữ pháp Anh-Mỹ không dùng should cho toàn bộ động từ
đằng sau.
Dùng với tính từ.
Bảng 1/184 là một số các tính từ đòi hỏi mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, trong câu bắt buộc
phải có that và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.
advised
important
mandatory

·
·

demand
insist
move
order

necessary
obligatory
proposed

recommended
required
suggested

urgent
imperative

Lưu ý rằng trong bảng này có một số tính từ là phân từ 2 cấu tạo từ các động từ ở bảng 1/183.
Nếu muốn cấu tạo phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.
It + be + adj + that + S + [verb in simple form]
Ex1: It is necessary that he find the books.
Ex2: It has been proprosed that we change the topic.

·
·
·

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thể
có to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.
Lưu ý:
Câu giả định dùng với 2 loại trên thường được dùng trong các văn bản hoặc thư giao dịch diễn đạt
lời đề nghị từ phía A -> B mà không có tính bắt buộc.
Không chỉ có động từ và tính từ mới được dùng theo dạng này, tất cả các danh từ xuất phát từ
những động từ và tính từ trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, nếu như nó diễn đạt các
yếu tố trên.
There is suggestion from the doctor that the patient stop smoking.

It is recommendation that the vehic...
CÂU GI ĐNH
· Là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì nhưng làm hay không
còn phụ thuộc vào người thứ hai.
· Trong câu bắt buộc phải có that trừ một số trường hợp.
1. Dùng với would rather that
· Ngữ pháp hiện đại ngày nay đặc biệt ngữ pháp Mỹ cho pp dùng would rather không cần
dùng thattrong loại câu này.
We would rather (that) he not take this train.
2. Dùng với động từ.
· Bảng 1/183.những động từ đòi hỏi mnh đề đằng sau nó phải ở dạng giả định và trong câu bắt
buộc phải có that nếu nó diễn đạt ý trên.
advise demand prefer require
ask insist propose stipulate
command move recommend suggest
decree order request urge
· Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể không chia bỏ to.
· Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.
The doctor suggested that his patient stop smoking.
· Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ trở về dạng tân ngữ động từ sau trở về dạng nguyên thể
to, câu mất tính chất giả định. Trở thành một dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.
· Trong ngữ pháp Anh-Anh đằng trước động từ mệnh đề 2 thường should, người Anh chỉ
bỏ should khi động từ to be nhưng ngữ pháp Anh-Mỹ không dùng should cho toàn bộ động từ
đằng sau.
3. Dùng với tính từ.
· Bảng 1/184 một số các nh từ đòi hỏi mnh đề sau phải ở dạng gi định, trong câu bắt buộc
phải có that và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.
advised necessary recommended urgent
important obligatory required imperative
mandatory proposed suggested
· Lưu ý rằng trong bảng này có một số tính từ là phân từ 2 cấu tạo từ các động từ ở bảng 1/183.
· Nếu muốn cấu tạo phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.
It + be + adj + that + S + [verb in simple form]
Ex1: It is necessary that he find the books.
Ex2: It has been proprosed that we change the topic.
· Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thể
to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.
Lưu ý:
· Câu giả định dùng với 2 loại trên thường được dùng trong các văn bản hoặc thư giao dịch diễn đạt
lời đề nghị từ phía A -> B mà không có tính bắt buộc.
· Không chỉ động t tính từ mới được dùng theo dạng này, tất cả các danh từ xuất phát từ
những động từ và tính từ trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, nếu như nó diễn đạt các
yếu tố trên.
There is suggestion from the doctor that the patient stop smoking.
CÂU GIẢ ĐỊNH - Trang 2
CÂU GIẢ ĐỊNH - Người đăng: Nhung Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÂU GIẢ ĐỊNH 9 10 777