Ktl-icon-tai-lieu

câu gián tiếp

Được đăng lên bởi leanhthong1980
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐOÀN THỊ PHI
ĐÀO

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
REPORTED SPEECH

I. muốn chuyển câu trực tiếp sang gian tiếp thì chúng ta cần phải đổi:
1. Đổi thì:
Lưu ý: nếu động từ ở thì hiện tại thì ta không đổi thì
2. đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn (Nếu có)
Trực tiếp

Gián tiếp

Trực tiếp

Gián tiếp

This

That

Tomorrow

The next day / the following day

These

Those

Yesterday

The day before / the previous day

Here

There

Last + danh từ thời gian

The previous +danh từ thời gian/ the + danh từ thời gian + before

Ex: Last week
Now

Then

Today

That day

Ago

Before

→ The previous week/ the week before

Next + danh từ thời gian

The following/ The next + danh từ thời gian

Ex: Next week

→The following/ the next week

3. đổi các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu..... (Nếu có)
he, she ,you, they, we, me, you, us, them…………
II. Chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp có thể chia thành 3 nhóm cơ bản như sau:
.1. Câu trần thuật: S + said + (that) + S +V(Lt)
S + told + O + (that) + S +V(Lt)
2. Câu hỏi: Yes/ No questions:
S + asked/ wanted to know/ wondered... + ( O ) + if/ whether + S+ V (lt)
3 . Câu hỏi Wh- questions:

S + asked/ wanted to know/ wondered... + ( O )+ Wh- word + S+ V (lt)
4. Một số cấu trúc đi với to+ Vo/ Ving:
* Một số cấu trúc đi với to +Vo:
Câu trực tiếp

Câu gián tiếp
Câu mệnh lệnh, đề nghị
S + asked/ told/ ordered +O + (not) to+ Vo
Câu mời (Would you like......?)
S + invited +O + to+ Vo
S + offered + (not) + to + Vo
Lời khuyên (should/ had better/ If I were you../ Why don’t you) S + advised + O + (not) to+ Vo
Lời hứa
S + promised + (not) to +Vo
5. Một số cấu trúc đi với Ving: S + V + (O) + (gt) + (not) + V- ing
Congartulated...........on
Apologised for
Accused ........of
Dreamed of
Thanked.....for
Insisted on
Looked forward to
Admitted
Suggested
Think of
Denied
Prevented........from
Stop ...........from
Warn .......against

Reported Speech(Câu gián tiếp)

+ V_ing

Exercise 1:Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.
1.”If I were you,I wouldn’t buy this car”
àHe advised..................................................................................................................
2.”Shall I carry your suicase,Lan?”said Nam.
àNam offered..............................................................................................................
3.”Yes,all right,I’ll share the food with you,Dave.”
àAnn agreed.....................................................................................................................
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
REPORTED SPEECH
I. muốn chuyển câu trực tiếp sang gian tiếp thì chúng ta cần phải đổi:
1. Đổi thì:
Lưu ý: nếu động từ ở thì hiện tại thì ta không đổi thì
2. đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn (Nếu có)
Trực tiếp Gián tiếp Trực tiếp Gián tiếp
This That Tomorrow The next day / the following day
These Those Yesterday The day before / the previous day
Here There Last + danh từ thời gian
Ex: Last week
The previous +danh từ thời gian/ the + danh từ thời gian + before
→ The previous week/ the week before
Now Then Next + danh từ thời gian
Ex: Next week
The following/ The next + danh từ thời gian
→The following/ the next week
Today That day
Ago Before
3. đổi các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu..... (Nếu có)
he, she ,you, they, we, me, you, us, them…………
II. Chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp có thể chia thành 3 nhóm cơ bản như sau:
.1. Câu trần thuật: S + said + (that) + S +V(Lt)
S + told + O + (that) + S +V(Lt)
2. Câu hỏi: Yes/ No questions:
S + asked/ wanted to know/ wondered... + ( O ) + if/ whether + S+ V (lt)
3 . Câu hỏi Wh- questions:
ĐOÀN THỊ PHI
ĐÀO
câu gián tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu gián tiếp - Người đăng: leanhthong1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
câu gián tiếp 9 10 712