Ktl-icon-tai-lieu

Câu gián tiếp

Được đăng lên bởi Ngọc Siêu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. GIỚI THIỆU
Khi thuật lại lời nói của người khác, ta có thể nhắc lại nguyên văn. Trường hợp
này gọi là lời nói trực tiếp (Direct Speech) và khi viết phải đặt trong ngoặc kép.
Ex: Nam said, “I am going to the cinema”.
Nhưng ta cũng có thể sửa đổi chút ít và lồng vào câu nói của mình. Trường hợp
này gọi là lời nói gián tiếp (Indirect speech).
Ex: Nam said that he was going to the cinema.
II. QUI TẮC CHUYỂN LỜI NÓI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP
Muốn chuyển một câu trần thuật từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp cần phải chú ý
những thay đổi sau đây:
1. Đổi ngôi thứ của đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ sở hữu cho thích hợp.
Ex: I am going to repair your bicycle; you can take mine.
==> Nam told me that he was going to repair my bicycle and I could take his.
2. Nếu nhắc lại lời nói trong quá khứ và dùng động từ ở thì quá khứ trong mệnh
đề chính (He said…; they told…) thì động từ trong lời nói gián tiếp phải lùi về
quá khứ một bước theo các quy tắc sau đây:
Simple present –> simple past
present progressive –> past progressive
present perfect –> past perfect
Simple past –> past perfect
past progressive –> past perfect progressive
Simple future –> would + V
can/may/must –> could /might/had to
3. Thay đổi những tính từ, phó từ hay cụm phó từ chỉ nơi chốn, thời gian… cho
thích hợp, theo những quy tắc và thí dụ sau đây.
This - that; these - those; here - there; now - then; today - that day; tomorrow the next day; yesterday - the previous day (the day before) ...
III. CÂU HỎI GIÁN TIẾP
Khi chuyển câu hỏi sang lời nói gián tiếp cũng phải áp dụng những quy tắc chung
như đối với câu trân thuật, nhưng còn chú ý thêm những điểm sau đây:
1. Động từ trong mệnh đề chính để giới thiệu lời nói gián tiếp
là ask (hoặc enquire, wonder, want to know, v.v…)
2. Từ để nối mệnh đề phụ là if hoặc want to know, v.v…
3. Từ để nối mệnh đề phụ là if hoặc whether đối với câu hỏi chung và đối với câu
hỏi đặc biệt bắt đầu bằng các nghi vấn what, why, v.v… thì dùng lại các từ đó.
4. Dạng câu hỏi chuyển thành câu trần thuật do đó không dùng các trợ động
từ do, did, does, trong câu hỏi gián tiếp
Ex: Is that boy your brother? ==> He asked me if (whether) that boy was my

brother.
Can you speak Russian? ==> He asked me if (whether) that boy was my brother.
Will you come tomorrow? ==> He asked if I would come the next day.
Has Henry worked hard? ==> He enquired whether Henry had worked hard.
What is your name? ==> He asked me what my name was.
Where does she live? ==> He enquired where she lived.
Wha...
I. GIỚI THIỆU
Khi thuật lại lời nói của người khác, ta có thể nhắc lại nguyên văn. Trường hợp
này gọi là lời nói trực tiếp (Direct Speech) và khi viết phải đặt trong ngoặc kép.
Ex: Nam said, “I am going to the cinema”.
Nhưng ta cũng có thể sửa đổi chút ít và lồng vào câu nói của mình. Trường hợp
này gọi là lời nói gián tiếp (Indirect speech).
Ex: Nam said that he was going to the cinema.
II. QUI TẮC CHUYỂN LỜI NÓI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP
Muốn chuyển một câu trần thuật từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp cần phải chú ý
những thay đổi sau đây:
1. Đổi ngôi thứ của đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ sở hữu cho thích hợp.
Ex: I am going to repair your bicycle; you can take mine.
==> Nam told me that he was going to repair my bicycle and I could take his.
2. Nếu nhắc lại lời nói trong quá khứ và dùng động từ ở thì quá khứ trong mệnh
đề chính (He said…; they told…) thì động từ trong lời nói gián tiếp phải lùi về
quá khứ một bước theo các quy tắc sau đây:
Simple present –> simple past
present progressive –> past progressive
present perfect –> past perfect
Simple past –> past perfect
past progressive –> past perfect progressive
Simple future –> would + V
can/may/must –> could /might/had to
3. Thay đổi những tính từ, phó từ hay cụm phó từ chỉ nơi chốn, thời gian… cho
thích hợp, theo những quy tắc và thí dụ sau đây.
This - that; these - those; here - there; now - then; today - that day; tomorrow -
the next day; yesterday - the previous day (the day before) ...
III. CÂU HỎI GIÁN TIẾP
Khi chuyển câu hỏi sang lời nói gián tiếp cũng phải áp dụng những quy tắc chung
như đối với câu trân thuật, nhưng còn chú ý thêm những điểm sau đây:
1. Động từ trong mệnh đề chính để giới thiệu lời nói gián tiếp
ask (hoặc enquire, wonder, want to know, v.v…)
2. Từ để nối mệnh đề phụ là if hoặc want to know, v.v…
3. Từ để nối mệnh đề phụ là if hoặc whether đối với câu hỏi chung và đối với câu
hỏi đặc biệt bắt đầu bằng các nghi vấn what, why, v.v… thì dùng lại các từ đó.
4. Dạng câu hỏi chuyển thành câu trần thuật do đó không dùng các trợ động
từ do, did, does, trong câu hỏi gián tiếp
Ex: Is that boy your brother? ==> He asked me if (whether) that boy was my
Câu gián tiếp - Trang 2
Câu gián tiếp - Người đăng: Ngọc Siêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu gián tiếp 9 10 170