Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay phần 1

Được đăng lên bởi thanhlnt03
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Kỹ thuật kể chuyện

Để kể lại việc đã xảy ra (với ai đó) ta có thể dùng cấu trúc: What happened (to sb)
was that….

Để kể lại việc ai đó đã làm gì ta dùng cấu trúc: What sb did was…

Ngoài ra ta còn dùng kĩ thuật đưa người nghe vào câu chuyện bằng cách hỏi người
nghe đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo hoặc nhân vật nào trong câu chuyện cảm thấy
thế nào.

Ví dụ:
You can guess what he felt like.
Anh đoán được anh ta cảm thấy thế nào không.

What do you think he did?
Anh nghĩ rằng ông ta đã làm gì?

And then do you know what he did?
Và sau đó anh có biết ông ta đã làm gì không?

You'll never guess what happened next.
Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì xảy ra tiếp theo đâu.

Imagine my surprise when he…
Hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên thế nào khi ông ấy...

Những kĩ thuật kể chuyện như vậy sẽ tăng thêm xúc cảm cho câu chuyện.

- Nếu bạn định kể câu chuyện của bạn sau khi bạn nghe người khác nói, bạn có thể nói
như sau:

Did I ever tell you about the time I…?
Tôi đã nói với anh về khoảng thời gian tôi...chưa?

That reminds me of the time I…
Điều đó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi…

Funny you should mention that, because something similar happened to me once…
Buồn cười anh nên đề cập đến điều đó, bởi vì cái gì đó tương tự xảy ra với tôi một
lần...

Hearing your story reminds me of when…

Nghe câu chuyện của bạn gợi cho tôi nhớ đến khi ...

Something similar happened to me….
Cũng có chuyện tương tự xảy ra với tôi…

2. Bạn cần sử dụng liên từ và từ nối để giúp cho người nghe dễ hiểu:

- Liên từ: Những từ này chỉ tính lôgíc liên tục của các sự kiện.

 First of all, I… (packed my suitcase) (Trước hết, tôi...(đóng gói hành lý
của tôi))

 Secondly, I …. (made sure I had all my documents) (Thứ hai, tôi...(chắc
chắn tôi đã có tất cả các tài liệu)

 Previously (before that) ….. I changed some money. (Trước đó… tôi đã đổi
một itst tiền.)

 Then… I (called a taxi for the airport) (Sau đó...tôi (đã gọi một chiếc ta-xi
đến sân bay))

 Later (on)… (when we were stuck in traffic, I realized…) (Sau đó…(khi
chúng tôi bị kẹt xe, tôi nhận ra...)

 But before all that… (I had double checked my reservation) (Nhưng tr ước
đó... (tôi đã kiểm tra hai lần việc đặt vé của tôi))

 Finally… (I arrived at the wrong check-in desk at the wrong airport for a
flight that didn't go until the next day) (Cuối cùng... (tôi đến nh ầm bàn đăng
ký ở không đúng sân bay cho chuyến bay sẽ không đi cho đến ngày hôm
sau))

- Từ nối: Sử dụng những từ nối này để diễn đạt ý kiến của bạn với ...
1. Kỹ thuật kể chuyện
Để kể lại việc đã xảy ra (với ai đó) ta có thể dùng cấu trúc: What happened (to sb)
was that….
Để kể lại việc ai đó đã làm gì ta dùng cấu trúc: What sb did was…
Ngoài ra ta còn dùng kĩ thuật đưa người nghe vào câu chuyện bằng cách hỏi người
nghe đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo hoặc nhân vật nào trong câu chuyện cảm thấy
thế nào.
Ví dụ:
You can guess what he felt like.
Anh đoán được anh ta cảm thấy thế nào không.
What do you think he did?
Anh nghĩ rằng ông ta đã làm gì?
And then do you know what he did?
Và sau đó anh có biết ông ta đã làm gì không?
Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay phần 1 - Người đăng: thanhlnt03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay phần 1 9 10 70