Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc thông dụng trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Thạch Quang Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH (hữu ích cho Writing, 
Speaking)
September 30, 2013 at 9:49pm

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for 
you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.
 
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks 
so soft that we can’t hear anything.
 
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is 
such interesting books that I cannot ignore them at all.
 
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get 
married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
 
5. Have/ get + something + done (past participle): (nh ờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d 
like to have my shoes repaired.
 
6. It + be + time + S + V (­ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc aiđó phải làm gì...)e.g. It is 
time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
 
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...)e.g. It takes me 5 
minutes to get to school.e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
 
8. To prevent/stop + someone/something + From + V­ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)e.g. He prevented us from parking
our car here.
 
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)e.g. I find it very difficult to learn about English.e.g. They found it 
easy to overcome that problem.
 
10. To prefer + Noun/ V­ing + to + N/ V­ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)e.g. I prefer dog to cat.e.g. I prefer 
reading books to watching TV.
 
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)e.g. She would play games than 
read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
 
12. To be/get Used to + V­ing: (quen làm gì)e.g. I am used to eating with chopsticks.
 
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)e.g. I used to go fishing with my friend 
when I was young.e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
 
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V­ing: ngạc nhiên về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.

 
15. To be angry at + N/V­ing: tức giận vềe.g. ...
84 C U TRÚC CÂU TRONG TI NG ANH (h u ích cho Writing,
Speaking)
September 30, 2013 at 9:49pm
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....đ cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for
you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks ế
so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đ n n i mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is ế
such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đ ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get
married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nh ai ho c thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d
like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đ n lúc aiđó ph i làm gì...)e.g. It is ế
time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... m t bao nhiêu th i gian...)e.g. It takes me 5
minutes to get to school.e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn c n ai/ cái gì... làm gì..)e.g. He prevented us from parking
our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (th y ... đ làm gì...)e.g. I find it very difficult to learn about English.e.g. They found it
easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì h n cái gì/ làm gì)e.g. I prefer dog to cat.e.g. I prefer ơ
reading books to watching TV.
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì h n làm gì)e.g. She would play games than ơ
read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): (Th ng làm gì trong qk và bây gi không làm n a)e.g. I used to go fishing with my friend ườ
when I was young.e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ng c nhiên v ....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
Cấu trúc thông dụng trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc thông dụng trong tiếng anh - Người đăng: Thạch Quang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu trúc thông dụng trong tiếng anh 9 10 742