Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tiếng anh

Được đăng lên bởi Chỉ Hâm Ko Điên
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những cấu trúc này vô cùng cần thiết cho việc học Tiếng Anh các bạn nhé!!!

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: ( quá....để
cho ai làm gì...)
+ This structure is too easy for you to remember. ( Cấu trúc này quá dê
cho
bạn
để
nhớ
)
+ He ran too fast for me to follow. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi chạy
theo)
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ( quá... đến nỗi mà... )
+ This box is so heavy that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng
đến
nỗi
tôi
không
thể
mang
nó
lên
được)
+ He speaks so soft that we can’t hear anything. (Anh ấy nói quá nho
đến
nỗi
chúng
tôi
không
thể
nghe
được
gì)
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: ( quá... đến nỗi mà... )
+ It is such a heavy box that I cannot take it. (Chiếc hộp này quá nặng
đến
nỗi
tôi
không
thể
mang
nó
lên
được)
+ It is such interesting books that I cannot ignore them at all. (Những
cuốn sách này quá thú vị đến nỗi mà tối không thể phớt lờ chúng được)
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : ( Đủ...
cho
ai
đó
làm
gì...
)

+ She is old enough to get married. (Cô ấy đã đủ tuổi để kết hôn)
+ They are intelligent enough for me to teach them English. (Họ đủ thông
minh
để
tôi
dạy
tiếng
anh
cho
họ)
5. Have/ get + something + done (past participle): ( nhờ ai hoặc thuê ai
làm
gì...
)
+ I had my hair cut yesterday. (Tôi tự cắt tóc hôm qua)
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do
something
:
(
đã
đến
lúc
ai đó
phải
làm
gì...
)
+ It is time you had a shower. (Đã đến lúc bạn đi tắm)
+ It’s time for me to ask all of you for this question. (Đã đến lúc tôi hoi
bạn
câu
hoi
này)
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: ( làm
gì...
mất
bao
nhiêu
thời
gian...
)
+ It takes me 5 minutes to get to school. (Tôi mất 5 phút để đi học)+ It
took him 10 minutes to do this exercise yesterday. (Anh ấy mất 10 phút
để
làm
bài
tập
ngày
hôm
qua)
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: ( ngăn cản ai/
cái
gì...
làm
gì..
)
+ He prevented us from parking our car here. (Anh ấy ngăn họ không
được
đỗ
xe
tại
đây)
9. S + find+ it+ adj to do something: ( thấy ... để làm gì... )
+ I find it very difficult to learn about English. (Tôi thấy quá khoe để học
tiếng
anh)
+ They found it easy to overcome that problem. (Họ thấy vấn đề này quá
dê
để
vượt
qua)

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. ( Thích cái gì/ làm gì hơn cái
gì/
làm
gi)
+ I prefer dog to cat. (Tôi thích chó hơn mèo)
+ I ...

!"#""$%&'$%"()*+,,-"%*+,.(/ 01
$2+3 -
"**,*,$*),+,+, (4/%5
  01 6 -
"7,$)$*)+,)228 (/$01
,-
9 !"#"*"$%&'$%"$"!"#.(/ 0:+ -
"*;**,$$<$$=, (4>?/@
0 :  = 1 +$ A 2B 0CD-
"7,*?,$=***)$8,$E,$$ (A/F
0 :   = 1 , 0CD 3-
G <"#"*"($'$-"(*-"$"!"#.(/ 0:+ -
"<**$,$;$<$$=, (4>?/@
0 :  = 1 +$ A 2B 0CD-
"<**,,*=*$<$,,+$$22 (
H*/I0:+H=1?62J0CD-
K !"#"$%&'$%","()*+,,-"%*+,.(LM
 $ 0A 2+ 3 -
Cấu trúc tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc tiếng anh - Người đăng: Chỉ Hâm Ko Điên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cấu trúc tiếng anh 9 10 179