Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tiếng Anh

Được đăng lên bởi nththi86
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bao gồm:
+ 84 Cấu trúc câu trong tiếng Anh
+ Cách sử dụng 7 giới từ thông dụng trong tiếng Anh
+ 51 Cấu trúc câu trong tiếng Anh (bao gồm 16 cấu trúc So Sánh)
+ [1 số cấu trúc câu khác và IDIOMS]
+ Câu điều kiện và 1 số cách dùng khác
+ Phrasal Verb từ A - W
[84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH]
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc
ai
đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời
gian...)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
e.g. She would play games than read books.

e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g. She used to smoke...


 !
"#$%#&''(
)#*+,-./.01'2
34+5,-#*6+
789:% ;<
)=>?@AB>?@0CD?.ECDCF2
#G'9HI,$J::(:$KGGGG3L8-MGGG(
:GG?::NJN::%:G
:GGF:JJ:J88OG
PG'9HI,'9$KGGG3Q-GGG(
:GG?%R:,N.+:G
:GGF:S:+JO:T:NG
UG.9$I(C$('9$KGGG3Q-GGG(
:GG.:,N%R.+:G
:GG.::%+.::88G
G'9HI,:$J::(:$VWGGG3X8-MGGG(
:GG':8:::G
:GG?:N::88::J:::Y8G
"GF,:I:::$SSS8:($Z[\8-MGGG(
:GG.NN::NG
:GG.T8+:,:N::S:G
&G.%::'9$;:]^P(I.T:J:::$3_38

3XS`8-MGGG(
:GG.:NO:G
:GG.T:J:+88JNJK:G
G.+:I+::J::$8-MGGG%\Z
GGG(
:GG.+::"::8G
:GG.+#a::R::N::NG
G?S:,:IS::I:b9;$c`IMGGG8-MGG(
:GGF:S:,::JS+::G
dG'JH:$NGGG3L8-MGGG(
:GG.J,:NJJ88:%Y8G
:GG?:NJ:N,::S%8:G
#aG?S:J:CI9;CI9;G$?eMI8-MfMI8-M(
:GG.S:J:G
:GG.S:J::%+O?9G
##G<8:$g:(9$J,:(9$J,:$e8-Mf8-M(
:GG':O8S8N::%+G
Cấu trúc tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc tiếng Anh - Người đăng: nththi86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cấu trúc tiếng Anh 9 10 104