Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tiếng anh

Được đăng lên bởi Giấu Tên
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH]
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm
gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me
to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so
heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a
heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore
them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó
làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for
me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g.
I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something :
(đã đến lúc aiđó phải làm gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me
to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...)e.g. It takes me 5 minutes to get to school.e.g. It took him 10
minutes to do this exercise yesterday.

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì...
làm gì..)e.g. He prevented us from parking our car here.

9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)e.g. I find it very difficult
to learn about English.e.g. They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm
gì)e.g. I prefer dog to cat.e.g. I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì
hơn làm gì)e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English
than learn Biology.

12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)e.g. I am used to eating with
chopsticks.

13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm
nữa)e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.e.g. She used to
smoke 10 cigarettes a day.

14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....e.g. I was
amazed at his big beautiful villa.

15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her
bad marks.

16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi...
[84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH]
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm
gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me
to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so
heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a
heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore
them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó
làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for
me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g.
I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something :
(đã đến lúc aiđó phải làm gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me
to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...)e.g. It takes me 5 minutes to get to school.e.g. It took him 10
minutes to do this exercise yesterday.
Cấu trúc tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc tiếng anh - Người đăng: Giấu Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cấu trúc tiếng anh 9 10 495