Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc tiếng anh

Được đăng lên bởi hoangthao4391
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 2 lần
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...),
e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me
to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: This box is so
heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: It is such a
heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot
ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for
me to teach them English.
Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...), e.g.1: I had
my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã
đến lúc ai đó phải làm gì...), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for
me to ask all of you for this question.
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him
10 minutes to do this exercise yesterday.
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..), e.g.1:
S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...), e.g.1: I find it very difficult
to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì),
e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV.
Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì),
e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than
learn Biology.
To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with
chopsticks.
Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1:
I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10
cigarettes a day.
to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
to be angry at + N/V-ing: tức giận về

to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
by chance = by accident (adv): tình cờ
to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì...
to be keen on/ to be f...
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...),
e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me
to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: This box is so
heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: It is such a
heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot
ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for
me to teach them English.
Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...), e.g.1: I had
my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã
đến lúc ai đó phải làm gì...), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for
me to ask all of you for this question.
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao
nhiêu thời gian...), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him
10 minutes to do this exercise yesterday.
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..), e.g.1:
S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...), e.g.1: I find it very difficult
to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì),
e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV.
Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì),
e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than
learn Biology.
To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with
chopsticks.
Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1:
I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10
cigarettes a day.
to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
to be angry at + N/V-ing: tức giận về
cấu trúc tiếng anh - Trang 2
cấu trúc tiếng anh - Người đăng: hoangthao4391
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cấu trúc tiếng anh 9 10 53