Ktl-icon-tai-lieu

Câu trực tiếp gián tiếp

Được đăng lên bởi Mờ Quy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moon.vn

Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP

Câu trực tiếp, gián tiếp (P1)
I.
Definition:
1. Lời nói trực tiếp:
 là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
 được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
 Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
She said: “I have never been to Paris”
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech)
 là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của
người nói.
She said that she had never been to Paris.
He said to me: “ I like your hair”  He said that he liked my hair.
He said to her “ I like your hair” He told her that he liked her hair.
II.
Quy tắc chuyển trực tiếp sang gián tiếp
Muốn chuyển lời nói trực tiếp sang gián tiếp, ta cần lưu ý những điểm sau:
1. Thay đổi S (đại từ nhân xưng làm chủ ngữ) , O (tân ngữ) , Possessive Adjectives (tính từ sở hữu)
cho phù hợp .
2. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung
là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp)

Modal

Direct speech

Repored speech

can

"I can do it."

He said he could do it.

may

"May I go out?"

He wanted to know if he might go out.

must

"She must apply for the
job."

He said that she must/had to apply for the job.

will

"They will call you."

He tod her that they would call her.

Direct Speech

Reported Speech

Simple Present
He said: "I am happy"

Simple Past
He said that he was happy

Present Progressive

Past Progressive

Moon.vn

Hotline: 04.32.99.98.98
1

Moon.vn

Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP

He said: "I'm looking for my keys"

He said that he was looking for his keys

Simple Past
He said: "I visited New York last year"

Past Perfect Simple
He said that he had visited New York the previous
year.

Present Perfect
He said: " I've lived here for a long time "

Past Perfect
He said that he had lived there for a long time

Past Perfect
He said: "They had finished the work when I
arrived"

Past Perfect
He said that they had finished the work when he had
arrived"

Past Progressive
He said: "I was playing football when the
accident occurred"

Past Perfect Progressive
He said that he had been playing football when the
accident had occurred

Present Perfect Progressive
He said:"I have been playing football for two
hours."

Past Perfect Progressive
He said that he had been playing football for two
hours

Past Perfect Progressive
He said: "I had been reading a newspaper when
the light went off"

Past Perfect...
Moon.vn VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP
Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98
1
Câu trực tiếp, gián tiếp (P1)
I. Def
inition:
1. Li nói trc tiếp:
là s lp li chính xác nhng t ca người nói.
được đặt trong du ngoặc kép và sau động t chính du phy(,) hoc du hai chm(:).
Đôi khi mnh đề chính cũng có th đặt sau li nói trc tiếp.
She said: “I have never been to Paris”
2. Li nói gián tiếp (indirect/reported speech)
là li tường thut li ý ca người nói, đôi khi không cn phi dùng đúng nhng t ca
người nói.
She said that she had never been to Paris.
He said to me:I like your hair” He said that he liked my hair.
He said to herI like your hair He told her that he liked her hair.
II. Quy tc chuyn trc tiếp sang gián tiếp
Muốn chuyển lời nói trực tiếp sang gián tiếp, ta cần lưu ý những điểm sau:
1. Thay đổi S (đại từ nhân xưng làm chủ ngữ) , O (tân ngữ) , Possessive Adjectives (tính từ sở hữu)
cho phù hợp .
2. Thay đổi động t: Thì của các động từ trong li nói gián tiếp thay đổi theo mt nguyên tc chung
là lùi về q kh (các thì xuống cp)
Direct Speech
Reported Speech
Simple Present
He said: "I am happy"
Simple Past
He said that he was happy
Present Progressive
Past Progressive
Modal
Direct speech
Repored speech
can
"I can do it."
He said he could do it.
may
"May I go out?"
He wanted to know if he might go out.
must
"She must apply for the
job."
He said that she must/had to apply for the job.
will
"They will call you."
He tod her that they would call her.
Câu trực tiếp gián tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu trực tiếp gián tiếp - Người đăng: Mờ Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu trực tiếp gián tiếp 9 10 192