Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và cụm từ thông dụng

Được đăng lên bởi vuanhtuyet1992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 3 lần
52 c u trúc và c m t thông d ng trong Ti ng Anh ] ế
.
Đây là bài h c r t hay, mem SHARE v WALL đ khi nào c n thì h c nhé
.
• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....đ cho ai làm gì...)
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đ n n i mà...)ế
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đ n n i mà...)ế
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đ ... cho ai đó làm gì...)
• Have/ get + something + done (VpII)(nh ai ho c thuê ai làm gì...)
• It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đ n lúc ai đóph i ế
làm gì...)
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... m t bao nhiêu th igian...)
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn c n ai/cái gì... không làm gì..)
• S + find+ it+ adj to do something(th y ... đ làm gì...)
• To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì h n cái gì/ làm gì)ơ
• Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì h n làm gì)ơ
• To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
• Used to + V (infinitive)(Th ng làm gì trong qk và bây gi không là m n a)ườ
• to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ng c nhiên v ....)
• to be angry at + N/V-ing(t c gi n v )
• to be good at/ bad at + N/ V-ing(gi i v .../ kém v ...)
• by chance = by accident (adv)(tình c )
• to be/get tired of + N/V-ing(m t m i v ...)
• can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nh n đ c làm gì...) ượ
• to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó...)
• to be interested in + N/V-ing(quan tâm đ n...)ế
• to waste + time/ money + V-ing(t n ti n ho c tg làm gì)
• To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu th i gian làm gì…)
• To spend + amount of time/ money + on + something(dành th i gian vào vi c gì...)
• to give up + V-ing/ N(t b làm gì/ cái gì...)
• would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
Cấu trúc và cụm từ thông dụng - Trang 2
Cấu trúc và cụm từ thông dụng - Người đăng: vuanhtuyet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấu trúc và cụm từ thông dụng 9 10 269