Ktl-icon-tai-lieu

Câu tường thuật Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập)

Được đăng lên bởi Yata Misaki
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Direct speech and Reported speech
I. Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai
chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần
phải dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về
quá khứ (các thì xuống cấp):

Direct Speech
1. Present Simple:V1
Ex1: Nam said “I am told to be at school before
7 o’clock”
Ex2: He said “ I like beer”

Reported Speech
1. Past Simple:V2/ed
EX1: Nam said (that) he was told to be at school
before 7 o’clock.
Ex2: He said (that) He liked beer

2. Present Progressive: am/is/are +Ving
Ex: He said “I’m watching TV”

2. Past Progressive:was/were+Ving
Ex: He said (that) he was watching TV

3. Present Perfect: has/have + V3/ed
Ex: He said “ I have just bought a new book”

3. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: He said (that) I had just bought a new book

4. Past Simple: V2/ed
Ex: They said “ We came by car ”

4. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: They said (that) they had come by car

5. Past Progressive: was/were + V-ing
Ex: He said “I was sitting in the park at 8
o’clock”

5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
Ex:-He said ( that ) he was sitting in the park at 8
o’clock”
- He said ( that )he had been sitting in the park
at 8 o’clock”

6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said “ My money had run out”

6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said ( that) her money had run out

7. Future Simple: will +V without to (V0)
Ex: Lan said “I’ll phone you”

7. would + V without to ( Vo)
Ex: Lan said ( that) she would phone me

8. can
Ex: He said “ you can sit here”

8. could
Ex : He said ( that) we could sit there

9. may
Ex: Mary said “I may go to Ha noi again”

9. might
Ex: Mary said ( that) shemight go to Ha noi
again

10. must
Ex: He said “I must finish this report”

10. must/ had to
Ex: He said ( that)he had to finish that report
1

* Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành
hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián ti...
Direct speech and Reported speech
I. Definition:
1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai
chấm(:).
- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần
phải dung đúng những từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party.
II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về
quá khứ (các thì xuống cấp):
Direct Speech Reported Speech
1. Present Simple:V1
Ex1: Nam said “I am told to be at school before
7 o’clock”
Ex2: He said “ I like beer”
2. Present Progressive: am/is/are +Ving
Ex: He said “I’m watching TV”
3. Present Perfect: has/have + V3/ed
Ex: He said “ I have just bought a new book”
4. Past Simple: V2/ed
Ex: They said “ We came by car ”
5. Past Progressive: was/were + V-ing
Ex: He said “I was sitting in the park at 8
o’clock”
6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said “ My money had run out”
7. Future Simple: will +V without to (V0)
Ex: Lan said “I’ll phone you”
8. can
Ex: He said “ you can sit here”
9. may
Ex: Mary said “I may go to Ha noi again”
10. must
Ex: He said “I must finish this report”
1. Past Simple:V2/ed
EX1: Nam said (that) he was told to be at school
before 7 o’clock.
Ex2: He said (that) He liked beer
2. Past Progressive:was/were+Ving
Ex: He said (that) he was watching TV
3. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: He said (that) I had just bought a new book
4. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: They said (that) they had come by car
5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
Ex:-He said ( that ) he was sitting in the park at 8
o’clock”
- He said ( that )he had been sitting in the park
at 8 o’clock”
6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said ( that) her money had run out
7. would + V without to ( Vo)
Ex: Lan said ( that) she would phone me
8. could
Ex : He said ( that) we could sit there
9. might
Ex: Mary said ( that) shemight go to Ha noi
again
10. must/ had to
Ex: He said ( that)he had to finish that report
1
Câu tường thuật Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu tường thuật Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập) - Người đăng: Yata Misaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Câu tường thuật Reported Speech (Lý thuyết và Bài tập) 9 10 983