Ktl-icon-tai-lieu

Câu tường thuật

Được đăng lên bởi toi-trinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2683 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu tường thuật (còn gọi là câu gián tiếp ) là câu tường
thuật lại lời nói của người khác .Khi làm câu tường thuật
sẽ có những thay đổi chung như sau:
1) Thay đổi về người :
Ngôi thứ nhất thì đổi thành người nói
(ngôi thứ nhất là các chữ mà khi bạn dịch ra tiếng Việt có
chữ "tôi,chúng tôi") ex: my (của tôi) ,us (chúng tôi )....
Ngôi thứ hai đổi thành người nghe
Ngôi thứ hai là các chữ khi dịch ra tiếng Việt có
chữ :"bạn,các bạn ":ex:your (của bạn ),you (bạn).....
2) Thay đổi về thì:
Nếu động từ tường thuật ở quá khứ thì bên trong ngoặc
phải giảm thì
Nguyên tắc giảm thì :
+ Lấy động từ gần chủ từ nhất giảm xuống một cột
ex:
he goes out -> he went out (go giảm xuống cột 2 thành
went)
he will go -> he would go ( will đứng gần chủ từ nhất nên
chọn nó giảm xuống 1 cột thành would ,không chọn go để
giảm vì nó đứng xa chủ từ hơn will )
+ nếu giảm xong thành cột 3 thì phải thêm had trước nó :
ex:
he went home -> he had gone (lấy went giảm xuống 1 cột
thành gone , là cột 3 nên thêm had trước gone
* Các trường hợp không giảm thì :
+ nếu hết cột để giảm thì không giảm nữa

ex:
he would go -> he would go (would không còn cột để giảm
nên giữ nguyên)
+ một sự thật luôn luôn đúng:
ex:
my teacher said "the Sun rises in the East "
--> my teacher said that the Sun rises in the East (mặt trời
mọc hướng đông là một chân lý nên giữ nguyên thì)
+ Câu quá khứ mà có năm xác định
ex:
he said "I was born in 1980"
-> he said he was born in 1980 (giữ nguyên thì)
+ đông từ trong câu là quá khứ giả định ,hoặc câu điều
kiện loại 2
ex:
he said " if you were a millionaire,...."
-> he said to me that if I were a millionaire,.....(không gi ảm
thì)
he said "I would rather you went home"
-> he said he would rather I went home (went ở trên là quá
khứ giả định nên không giảm thì)
3)Thay đổi về thời gian
Nếu động từ từong thuật ở quá khứ thì câu từong thuật
phải có sự thay đổi về thời gian ,cụ thể như sau:
Now -> then
Today -> that day

Tomorrow -> the next day /the following day
Yesterday -> the day before/ the previous day
Last night -> the night before
Last + thời gian -> thời gian + before
Ago -> before
4) Những thay đổi về nơi chốn :
This -> that
These -> those
Here -> there

Câu tường thuật (Reported Speech)
a/ Định nghĩa : Câu tường thuật (hay còn gọi là câu nói
gián tiếp) là cách nói mà ta dùng để tường thuật hay kể
lại cho ai đó nghe những gì người khác nói hoặc đang nói.
b/ Cách chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu tường
thuật : Tùy theo 4 dạng câu nói mà người ta có cách
chuyển khác...
Câu t ng thu t (còn g i là câu gián ti p ) là câu t ng ườ ế ườ
thu t l i l i nói c a ng i khác .Khi làm câu t ng thu t ườ ườ
s có nh ng thay đ i chung nh sau: ư
1) Thay đ i v ng i : ườ
Ngôi th nh t thì đ i thành ng i nói ườ
(ngôi th nh t là các ch mà khi b n d ch ra ti ng Vi t có ế
ch "tôi,chúng tôi") ex: my (c a tôi) ,us (chúng tôi )....
Ngôi th hai đ i thành ng i nghe ườ
Ngôi th hai là các ch khi d ch ra ti ng Vi t có ế
ch :"b n,các b n ":ex:your (c a b n ),you (b n).....
2) Thay đ i v thì:
N u đ ng t t ng thu t quá kh thì bên trong ngo c ế ườ
ph i gi m thì
Nguyên t c gi m thì :
+ L y đ ng t g n ch t nh t gi m xu ng m t c t
ex:
he goes out -> he went out (go gi m xu ng c t 2 thành
went)
he will go -> he would go ( will đ ng g n ch t nh t nên
ch n nó gi m xu ng 1 c t thành would ,không ch n go đ
gi m vì nó đ ng xa ch t h n will ) ơ
+ n u gi m xong thành c t 3 thì ph i thêm had tr c nó :ế ướ
ex:
he went home -> he had gone (l y went gi m xu ng 1 c t
thành gone , là c t 3 nên thêm had tr c gone ướ
* Các tr ng h p không gi m thì :ườ
+ n u h t c t đ gi m thì không gi m n a ế ế
Câu tường thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu tường thuật - Người đăng: toi-trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu tường thuật 9 10 121