Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược bài thi toeic

Được đăng lên bởi eotranghi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chiến lược làm bài thi TOEIC part 5 & 6
Part 5: Incomplete Sentences
Directions: A word or phrase is missing in each of the following sentences.
Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to
complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your
answer sheet.
- Trong bài giảng này bạn sẽ học về những kiểu loại phổ biến nhất trong Part 5:
Từ cùng họ (Word families)
Chuyển ngữ (Transition words)
Giới từ (Prepositions)
Liên từ (Conjunctions)
Trạng từ chỉ tần xuất (Adverbs of frequency)
Động từ cầu khiến (Causative verbs)
Câu điều kiện (Conditional sentences)
Thì của động từ (Verb tense)
Cụm động từ (Two-word verbs)
- Trước khi học những chủ điểm cụ thể, đây là chiến lược chung cho bạn: Cách
chuẩn bị tốt nhất là bạn hãy phân tích những câu sai về ngữ pháp trong những
phần ôn tập. Bạn hãy chú ý kỹ vào những điểm khả nghi có thể gây ra lỗi.
Dưới đây là một vài cái bẫy thường gặp:
Trạng từ được đặt sai vị trí.
SAI: [We walk every day to school.]
ĐÚNG: We walk to school every day.
Dùng sai liên từ
SAI: [He is smart nor handsome.]
ĐÚNG: He is smart and handsome.
Dùng sai giới từ.
SAI: [She lives on Saigon.]
1

ĐÚNG: She lives in Saigon.
Chuyển ngữ bị dùng sai.
SAI: [He is smart; however, he is handsome.]
ĐÚNG: He is smart; moreover, he is handsome.
Dùng sai thì hoặc dạng của động từ sau một động từ cầu khiến.
SAI: [He made it to happen.]
ĐÚNG: He made it happen.
Dùng sai thì của động từ trong câu điều kiện không có thật ở hiện tại (câu điều
kiện loại 2).
SAI: [If my dog has wings, it flies.]
ĐÚNG: If my dog had wings, it could fly.
Dùng sai thì của động từ.
SAI: [If Lan is not late, we left at 6:00.]
ĐÚNG: If Lan is not late, we will leave at 6:00.
Dùng sai cụm động từ.
SAI: [Turn in the volume, please!]
ĐÚNG: Turn down the volume, please!
Dùng sai dạng của từ.
SAI: [I will accept the invite.]
ĐÚNG: I will accept the invitation.
a. Từ cùng họ (Word families)
- Từ cùng họ là những từ trông giống nhau nhưng có phần cuối khác nhau.
TỪ GỐC: nation
PHẦN CUỐI: -al -ize -ly -ity
HỌ TỪ: national nationalize nationally nationality
- Những phần cuối này (-al, -ize, -ly, -ity, -ful, -sion, v.v…) biến từ gốc thành
danh từ (noun), hoặc động từ (verb), hoặc tính từ (adjective), hoặc trạng từ
(adverb). Ví dụ, từ care có thể được biến thành một tính từ (cafeful) hoặc một
trang từ (carefully).
CHIẾN LƯỢC CHO CÁC KIỂU TỪ CÙNG HỌ
Hãy tự hỏi mình những câu sau:
• Bạn có cần danh từ không? Nếu có, thì phần cuối có làm từ đó thành một
d...
Chiến lược làm bài thi TOEIC part 5 & 6
Part 5: Incomplete Sentences
Directions: A word or phrase is missing in each of the following sentences.
Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to
complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your
answer sheet.
- Trong bài giảng này bạn sẽ học về những kiểu loại phổ biến nhất trong Part 5:
Từ cùng họ (Word families)
Chuyển ngữ (Transition words)
Giới từ (Prepositions)
Liên từ (Conjunctions)
Trạng từ chỉ tần xuất (Adverbs of frequency)
Động từ cầu khiến (Causative verbs)
Câu điều kiện (Conditional sentences)
Thì của động từ (Verb tense)
Cụm động từ (Two-word verbs)
- Trước khi học những chủ điểm cụ thể, đây là chiến lược chung cho bạn: Cách
chuẩn bị tốt nhất là bạn hãy phân tích những câu sai về ngữ pháp trong những
phần ôn tập. Bạn hãy chú ý kỹ vào những điểm khả nghi có thể gây ra lỗi.
Dưới đây là một vài cái bẫy thường gặp:
Trạng từ được đặt sai vị trí.
SAI: [We walk every day to school.]
ĐÚNG: We walk to school every day.
Dùng sai liên từ
SAI: [He is smart nor handsome.]
ĐÚNG: He is smart and handsome.
Dùng sai giới từ.
SAI: [She lives on Saigon.]
1
Chiến lược bài thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược bài thi toeic - Người đăng: eotranghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chiến lược bài thi toeic 9 10 92