Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề: Tiếng Anh- Hướng dẫn thi Toeic speaking

Được đăng lên bởi binhduong2002
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2830 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TOEIC SPEAKING - CẤU TRÚC BÀI THI
Gồm 11 câu
 Đọc to 2 đoạn văn (45 giây chuẩn bị + 45 giây đọc)
 Miêu tả 1 bức ảnh (30 giây chuẩn bị + 45 giây miêu tả)
 Trả lời 3 câu hỏi (trả lời ngay lập tức, ko có thời gian chuẩn bị)
+ 2 cầu đầu : 15giây/ câu để trả lời
+ Câu thứ 3 : 30 giây để trả lời

 Đọc thông tin và trả lời 3 câu hỏi (30 giây đọc thầm, và trả lời ngay sau 30 giây
đó). Chỉ được NGHE câu hỏi. Câu hỏi sẽ KHÔNG hiển thị trên màn hình máy tính
+ 2 câu đầu : 15giây/câu để trả lời

+ Câu thứ 3 : 30 giây để trả lời

 Trình bày GiẢI PHÁP (30 giây chuẩn bị +60 giây trình bày giải pháp)
 Trình bày Ý KiẾN (15 giây chuẩn bị + 60 giây trả lời)

Question 1, 2 : Read a Text Aloud
Chú ý :
• Nên nghỉ giọng sau dấu chấm và dấu phẩy
• Không được ngắt câu đột ngột, khi các ý trong câu đang
liền mạch với nhau
• KHÔNG nhấn từ ở các động từ khiếm khuyết —could,
should, would..
• Lên giọng ở các liên từ nối như: because, although, also,
until, however….
• Lên giọng ở câu hỏi dạng ―Yes/No‖ và xuống giọng ở
dạng câu hỏi thông tin ―Wh… questions‖;
• Không cần đọc nhanh, đọc với tốc độ vừa phải, và chú ý
phải nhấn câu và dừng nghỉ tại dấu chấm hoặc dấu phẩy.

Describing a picture – Bố cục
1/ CÂU MỞ ĐẦU
- The photo/the picture shows….. hoặc The picture was taken in…. (bức tranh dc chụp ở…)
2/ DiỄN ĐẠT VỊ TRÍ CÁC TiỂU TiẾT TRONG TRANH
-In the foreground/background, you can see……….
-In the foreground/background, there is/there are…
-In the middle/center, there is/there are…
-At the top/At the bottom, there is/there are…
- Between A and B, there is…
3/ Miêu tả về 1 vật hoặc 1 người đang thực hiện hành động nào đó, chú ý dùng : THÌ HiỆN TẠI TIÊP
DiỄN
-Chủ từ +am/is/are+Động từ thêm ING
5/ SỬ DỤNG CẤU TRÚC “CÓ” RẤT THÔNG DỤNG TRONG MIÊU TẢ
- There is + a/one/the + danh từ số ít/danh từ ko đếm được : There is a man sitting on the chair.
- There are + (some/số đếm/many/the) + danh từ số nhiều đếm được : There are two computers in the
room
6/ CẢM NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ BỨC TRANH (KẾT TRANH)
-I think… - Maybe…
- I (don’t) like the piicture because….
-It makes me think of…
- The man seems to …
7/ NẾU ANH CHỊ KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ BỨC TRANH
-It looks like…/It might be…/He could be (động từ + ING)….

Describing a picture
Chú ý : Tập miêu tả 1 bức tranh theo thứ tự cấu
trúc sau:
• Từ fải sang trái hoặc từ trái sang fải
• Từ phía trc ra fía sau hoặc ngược laị
• Từ giữa ra các bên
• Từ tổng quan đến chi tiết
• Nhanh chóng liệt kê nhiều từ cang tốt bao gồm
các thể loại : danh, động, tính...
TOEIC SPEAKING - CẤU TRÚC BÀI THI
Đọc to 2 đoạn văn (45 giây chuẩn bị + 45 giây đọc)
Miêu tả 1 bức ảnh (30 giây chuẩn bị + 45 giây miêu tả)
Trả lời 3 câu hỏi (trả lời ngay lập tức, ko thời gian chuẩn bị)
+ 2 cầu đầu : 15giây/ câu để trả lời
+ Câu thứ 3 : 30 giây để trả lời
Đọc thông tin trả lời 3 câu hỏi (30 giây đọc thầm, trả lời ngay sau 30 giây
đó). Chỉ được NGHE câu hỏi. Câu hỏi sẽ KHÔNG hiển thị trên màn hình máy tính
+ 2 câu đầu : 15giây/câu để trả lời
+ Câu thứ 3 : 30 giây để trả lời
Trình bày GiẢI PHÁP (30 giây chuẩn bị +60 giây trình bày giải pháp)
Trình bày Ý KiẾN (15 giây chuẩn bị + 60 giây trả lời)
Gồm 11 câu
Chủ đề: Tiếng Anh- Hướng dẫn thi Toeic speaking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề: Tiếng Anh- Hướng dẫn thi Toeic speaking - Người đăng: binhduong2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chủ đề: Tiếng Anh- Hướng dẫn thi Toeic speaking 9 10 696