Ktl-icon-tai-lieu

chủ động bị động

Được đăng lên bởi vuonglehoahoai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ILý

thuyết và bài tập thực hành câu bị động trong tiếng anh

1. Công thức câu bị động tương ứng với 12 thì trong tiếng anh
Công thức chung của các dạng câu bị động là: S+BE+V past participle(P2), tương ứng với các thì
trong tiếng anh thì cấu trúc câu bị động sẽ có dạng:

Tense

Active

Passive

Simple Present

S+V+O

S + be + PP.2 + by + O

Present
Continuous

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + PP.2 + by + O

Present Perfect

S + has/have + PP.2 + O

S + has/have + been + PP.2 + by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/were + PP.2 + by + O

Past Continuous S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + PP.2 + by + O

Past Perfect

S + had + PP.2 + O

S + had + been + PP.2 + by + O

Simple Future

S + will/shall + V + O

S + will + be + PP.2 + by + O

Future Perfect

S + will/shall + have + PP.2 + O

S + will + have + been + PP.2 + by + O

Be + going to

S + am/is/are + going to + V + O

S + am/is/are + going to + be + PP.2 + by + O

Model Verbs

S + model verb + V + OS + modal Verb + S + model verb + be + PP.2 + by + OS + modal Verb +
have +P2
have been +P2

2. Công thức biến đổi câu bị động (passive voice) trong tiếng anh:
Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động: V trong câu chủ động phải là
Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau). Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ
ràng. Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:


Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.



Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By
trong câu bị động.



Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.



Thêm To be vào trước PP2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu
chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

3. Bốn trường hợp đặc biệt trong câu bị động (Câu bị độngđặc biệt)
a/ It’s your duty to+Vinf –>bị động: You’re supposed to+Vinf VD: It’s your duty to make tea
today.
>> You are supposed to make tea today.
b/ It’s impossible to+Vinf –>bị động: S + can’t + be + P2
VD: It’s impossible to solve this problem. >> This problem can’t be solve.
c/ It’s necessary to + Vinf: –> bị động: S + should/ must + be +P2 VD: It’s necessary for you to
type this letter. >> This letter should/ must be typed by you.
d/ Mệnh lệnh thức + Object. –> bị động: S + should/must + be +P2.
VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on

8 loại cấu trúc câu bị động bạn cần ghi ...
ILý thuyết và bài tập thực hành câu bị động trong tiếng anh
1. Công thức câu bị động tương ứng với 12 thì trong tiếng anh
Công thức chung của các dạng câu bị động là: S+BE+V past participle(P2), tương ứng với các thì
trong tiếng anh thì
cấu trúc câu bị động
sẽ có dạng:
Tense Acve Passive
Simple Present S + V + O S + be + PP.2 + by + O
Present
Connuous
S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + PP.2 + by + O
Present Perfect S + has/have + PP.2 + O S + has/have + been + PP.2 + by + O
Simple Past S + V-ed + O S + was/were + PP.2 + by + O
Past Connuous S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + PP.2 + by + O
Past Perfect S + had + PP.2 + O S + had + been + PP.2 + by + O
Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + PP.2 + by + O
Future Perfect S + will/shall + have + PP.2 + O S + will + have + been + PP.2 + by + O
Be + going to S + am/is/are + going to + V + O S + am/is/are + going to + be + PP.2 + by + O
Model Verbs S + model verb + V + OS + modal Verb +
have +P2
S + model verb + be + PP.2 + by + OS + modal Verb +
have been +P2
2. Công thức biến đổi câu bị động (passive voice) trong tiếng anh:
Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động: V trong câu chủ động phải là
Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau). Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ
ràng. Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:
Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.
Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By
trong câu bị động.
Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.
chủ động bị động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ động bị động - Người đăng: vuonglehoahoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
chủ động bị động 9 10 943