Ktl-icon-tai-lieu

Chửi nhau bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi hotrunghieu213
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[ CHỬI NHAU bằng TIẾNG ANH ]
Học để người ta có chửi mình thì mình cũng biết nha. Ad ko khuyến 
khích dùng đâu đó    (like và share về wall để ghi nhớ nha)
1 ­ Đồ dở hơi!
Up yours!
2 ­ Cut it out!
Thôi dẹp đi
3 ­ Tức quá đi!
How irritating!
4 ­ Vô lý!
Nonsense!
5 ­ Đừng có ngu quá chứ !
Don't be such an ass.
6 ­ Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!
7 ­ Mày không có óc à?
Are you an airhead ?
8 ­ Biến đi! Cút đi!
Go away!
9 ­ Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!
10 ­ Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)
11 ­ Đồ keo kiệt!
What a tightwad!
12 ­ Mẹ kiếp!
Damn it!
13 ­ Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!
14 ­ Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !
15 ­ You scoundrel!
16 ­ Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mồm vào chuyện của tao!
17 ­ Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
18 ­ Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?
19 ­ You're such a dog !
Thằng chó này.
20 ­ You really chickened out.
Đồ hèn nhát.
21: god ­ damned
khốn kiếp
22: what a life! ^^ oh,hell!
mẹ kiếp.
23 uppy!
chó con
24: the dirty pig!
đồ con lợn
25: What the hell is going on? Chuyện quai gi đag diên ra vây?
26. What do you want?
Mày muốn gì ?
27.You’ve gone too far!
Mày thât quá quắt/ đáng !
28. Get away from me!
Tránh xa tao ra.
Thằng vô lại !!

29. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi
30. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy
31. Shut up!
Câm miệng
32. Get lost.
Cút đi
33. You’re crazy!
Mày điên rồi !
34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?
35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao
37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi
39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thât
40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày
41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?
42. Who says?
Ai nói thế ?
43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế
44. Drop dead.
Chết đi
45. You bastard!
Đồ tạp chủng
46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.
47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe
48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa
49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc
51. That’s terrible.
Gay go thât
52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi
53. I de...
[ CH I NHAU b ng TI NG ANH ]
H c đ ng i ta có ch i mình thì mình cũng bi t nha. Ad ko khuy n ườ ế ế
khích dùng đâu đó (like và share v wall đ ghi nh nha)
1 - Đ d h i! ơ
Up yours!
2 - Cut it out!
Thôi d p đi
3 - T c quá đi!
How irritating!
4 - Vô lý!
Nonsense!
5 - Đ ng có ngu quá ch !
Don't be such an ass.
6 - Th ng kh n n n!(Đ t i!)
You’re a such a jerk!
7 - Mày không có óc à?
Are you an airhead ?
8 - Bi n đi! Cút đi!ế
Go away!
9 - Đ r i đ y! Ch u h t n i r i! ế
That’s it! I can’t put up with it!
10 - Th ng ngu!
You idiot!( What a jerk!)
11 - Đ keo ki t!
What a tightwad!
12 - M ki p! ế
Damn it!
13 - Bi n đi! Tao ch mu n đ c yên thân m t mình.ế ượ
Go away!I want to be left alone!
14 - Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm m m và bi n đi! Máy đúng là 1 th ng khùng ! ế
15 - You scoundrel!
16 - Keep your mouth out of my business!
Đ ng chõ m m vào chuy n c a tao!
17 - Keep your nose out of my business!
Đ ng chõ mũi vào chuy n c a tao !
18 - Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày mu n ch t à ? ế
19 - You're such a dog !
Th ng chó này.
20 - You really chickened out.
Đ hèn nhát.
21: god - damned
kh n ki p ế
22: what a life! ^^ oh,hell!
m ki p. ế
23 uppy!
chó con
24: the dirty pig!
đ con l n
25: What the hell is going on? Chuy n quai gi đag di n ra v y? ê â
26. What do you want?
Mày mu n gì ?
27.You’ve gone too far!
Mày th t quá qu t/ đáng !â
28. Get away from me!
Tránh xa tao ra.
Th ng vô l i !!
Chửi nhau bằng tiếng anh - Trang 2
Chửi nhau bằng tiếng anh - Người đăng: hotrunghieu213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chửi nhau bằng tiếng anh 9 10 904