Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề dạy tiếng anh

Được đăng lên bởi pconghoa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. S + be + adj + prep

= S + V + adv

2. S + V + adv

= S + V + with + N

3. S + remember + to do Sth

= S + don’t forget + to do Sth

4. S + be + adj

= What + a + adj + N!

5. S + V + adv

= How + adj + S + be

6. S + V + adv

= How + adv + S + V!

7. S + be + ing-adj

= S + be +ed-adj

8. S + V

= S + be + ed-adj

9. S + V + Khoảng thời gian

= It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V
11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough
+ to + V
15. Because + clause

= Because of + noun/gerund

16. Although + clause

= In spite of + Nound/gerund

17. Although + clause

= Despite + Nound/gerund

18. S + V + N

= S + be + adj

19. S + be + adj

=S+V+O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
21. S + often + V

= S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
23. S + would prefer
khẩn)

= S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu

24. S + like ... better than ...

= S + would ... than ...

25. S + prefer

= S + would rather + V

26. S + V + O

= S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to do sth

= S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + to + V

= S + be + supposed to do sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth
31. I like sth

= S + be + fond of + sth

32. I + let + O + do sth

= S + allow + S.O + to do Sth

33. S + once + past verb

= S + would to + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.
35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive
36. S + V + so that + S + V

= S + V + to + infinitive

37. S + V+in order that+S+V = S + V + to + infinitive
38. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V
39. S + V + and + S + V

= S + V + both ... and

40. S + V + not only ... + but also

= S + V + both ... and

41. S + V + both ... and ...

= S + V + not only ... but also...

42. S + V + O/C and O/C

= S + V + not only ... but also...

43. S + V + and + S + V

= S + V + not only ... but also...

44. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 +
simple futher.
45. S1+didn’t +...
1. S + be + adj + prep = S + V + adv
2. S + V + adv = S + V + with + N
3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth
4. S + be + adj = What + a + adj + N!
5. S + V + adv = How + adj + S + be
6. S + V + adv = How + adv + S + V!
7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj
8. S + V = S + be + ed-adj
9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V
10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V
11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough
+ to + V
15. Because + clause = Because of + noun/gerund
16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund
17. Although + clause = Despite + Nound/gerund
18. S + V + N = S + be + adj
19. S + be + adj = S + V + O
20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
21. S + often + V = S + be used to +Ving /N
22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu
khẩn)
24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...
25. S + prefer = S + would rather + V
26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII
chuyên đề dạy tiếng anh - Trang 2
chuyên đề dạy tiếng anh - Người đăng: pconghoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
chuyên đề dạy tiếng anh 9 10 965