Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ngữ âm

Được đăng lên bởi Manh Manh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
	  

CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM – CÔ MAI PHƯƠNG – MOON.VN

	  
	  

I. NGỮ ÂM:
Trong hệ thống ngữ âm của tiếng Anh có 24 phụ âm (consonants), và 22 nguyên âm (vowels) và
nguyên âm đôi (diphthongs).
PHONETIC SYMBOLS
Vowels
Consonants
ɪ
fit, minute
p
preface, happen, perfect
e
dress, head, settle
b
basic, benefit, job
ӕ allergy, atlas
t
technical, submit, button
ɒ
goggles, odds, wash
d
decline, ladder, delicate
ʌ
mud, love, blood
k
kind, clock, school
ʊ foot, good, put
ɡ
guide, single, ghost
i: disease, sea, machine
ʧ
charity, match, nature
eɪ replace, agency, break
ʤ
jugde, injure, soldier
aɪ price, high, try
f
forbid, photo, rough
ɔɪ choice, boy
v
vital, heavy, supervise
u: goose, blue, group
θ
threaten, author, path
əәʊ goat, show, associate
ð
therefore, other, smooth
aʊ mouth, drought
s
process, semester, pursue
ɪəә fear, severe, weary
z
zero, music, symbolise
eəә square, fair, various
ʃ
shortage, sure, national
ɑ: departure, father
ʒ
pleasure, vision
ɔ: thought, law, north
h
handle, whole, ahead
ʊəә poor, jury, cure
m
mature, garment, curriculum
ɜ: stir, learn, refer
n
neglect, mechanic, famine
əә
support, common, standard
ŋ
engineering, sink, sung
i
sorry, biology, irony
l
labour, valley, feel
u
influence, situation
r
reference, wrong, arrange
j
young, use, beauty
w
workshop, one, when
Các nguyên âm và phụ âm tiếng Anh có một số cách phát âm nhất định. Sau đây là một số cách
phát âm thông thường của một số chữ cái tiếng Anh.
1. Nguyên âm:
*Quy tắc phát âm các chữ cái nguyên âm trong tiếng Anh:
Chữ cái a:
1. a thường được phát âm là [ӕ]: fan, national
2. a còn được phát âm là [eɪ]: take, nature
3. a thường được phát âm là [ɔ:] (đặc biệt trước l): fall, altogether
4. a còn được phát âm là [ɒ]: want, quality
5. a còn được phát âm là [e]: many, any
6. a còn được phát âm là [ɪ]: message
7. a còn được phát âm là [əә]: afraid, familiar
8. a còn được phát âm là [ɑ:]: after, class
Chữ cái e:
1

	  
	  

CÔ	  MAI	  PHƯƠNG – MOON.VN

	  
	  

1. e có thể được phát âm là [i:]: fever, gene
2. e còn được phát âm là [e]: educate, flexible
3. e còn được phát âm là [ɪ]: explore, security
4. e còn được phát âm là [əә]: interest, chicken
Chữ cái o:
1. o có thể được phát âm là [ɒ]: floppy, bottle
2. o còn được phát âm là [ʌ]: son, wonder
3. o còn được phát âm là [əәʊ]: post, almost
4. o còn được phát âm là [əә]: computer, purpose
5. o còn được phát âm là [wʌ]: one, once
Chữ cái u:
1. u thường được phát âm là [ʌ]: cut, fungus
2. u còn được phát âm là [ju]:...
!
CHUYÊN ĐỀ NG ÂM VÀ TRNG ÂM MAI PHƯƠNG MOON.VN
!
!
!
1
I. NG ÂM:
Trong h thng ng âm ca tiếng Anh có 24 ph âm (consonants), và 22 nguyên âm (vowels) và
nguyên âm đôi (diphthongs).
PHONETIC SYMBOLS
Vowels
ɪ
fit, minute
p
e
dress, head, settle
b
ӕ
allergy, atlas
t
ɒ
goggles, odds, wash
d
ʌ
mud, love, blood
k
ʊ
foot, good, put
ɡ
i:
disease, sea, machine
ʧ
eɪ
replace, agency, break
ʤ
aɪ
price, high, try
f
ɔɪ
choice, boy
v
u:
goose, blue, group
θ
goat, show, associate
ð
aʊ
mouth, drought
s
ɪ8
fear, severe, weary
z
e8
square, fair, various
ʃ
ɑ:
departure, father
ʒ
ɔ:
thought, law, north
h
ʊ8
poor, jury, cure
m
ɜ:
stir, learn, refer
n
8
support, common, standard
ŋ
i
sorry, biology, irony
l
u
influence, situation
r
j
w
Các nguyên âm và ph âm tiếng Anh có mt s cách phát âm nht đnh. Sau đây mt s cách
phát âm thông thưng ca mt s ch cái tiếng Anh.
1. Nguyên âm:
*Quy tc phát âm các ch cái nguyên âm trong tiếng Anh:
Ch cái a:
1. a thưng đưc phát âm là [ӕ]: fan, national
2. a còn đưc phát âm là [eɪ]: take, nature
3. a thưng đưc phát âm là [ɔ:] (đc bit trưc l): fall, altogether
4. a còn đưc phát âm là [ɒ]: want, quality
5. a còn đưc phát âm là [e]: many, any
6. a còn đưc phát âm là [ɪ]: message
7. a còn đưc phát âm là [8]: afraid, familiar
8. a còn đưc phát âm là [ɑ:]: after, class
Ch cái e:
Chuyên đề ngữ âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ngữ âm - Người đăng: Manh Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề ngữ âm 9 10 525