Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: Nouns

Được đăng lên bởi huynn4c08
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 1: Nouns (danh từ)
I.
II.

III.

Definition (định nghĩa)
- Is word/phrase  object, event, human, place, abstract concept
Eg: teacher, Smith, money, house,…
Classification (phân loại)
1. Specific Noun & Abstract Noun
Specific N (danh từ cụ thể): which is obviously seen, touched, and felt
a. Common N (DT chung): để gọi những sự vật thuộc cùng một loại
Eg: country: Vietnam, Spain, Brazil, France…
b. Proper N (DT riêng): Tên riêng của người, sự vật, nơi chốn, đối
tượng riêng lẻ
Eg: Linda, Singapore, Paris…
- Abstract N (DT trừu tượng): chỉ tính chất, trạng thái hoặc hoạt động
Eg: health, departure (sự khởi hành),…
2. Countable & Uncountable N
– Countable N (DT đếm được)
o Singular N (DT số ít) Eg: a box, an eye, a uniform, an umbrella…
o Plural N (DT số nhiều) Eg: two boxes, five fingers…
- Uncountable N (DT ko đếm được) Eg: milk, tea, coffee, money, paper…
(a glass of milk, a cup of tea/coffee, a piece of paper…)
3. Simple N & Compound N
- Simple N (DT đơn): DT có một từ
Eg: desk, pen, bus…
- Compound N (DT ghép): DT gồm 2 hoặc nhiều từ kết hợp
Eg: bookshop, cupboard, air-conditioner…
Function (chức năng)
1. Subject (chủ ngữ)
Eg:
Her dress is very beautiful.
The cake looks good.
2. Object for Preposition (Tân ngữ cho giới từ)
Eg:
Peter usually listens to music in the evening.
3. Direct or indirect Object (tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp)
Eg:
Joe gave Peter some apples.

Quy tắc chuyển danh từ số ít sang số nhiều
(Singular Noun  Plural Nouns)

1. Thông thường ta thêm “s”
Eg:duck  ducks, apple  apples, chair  chairs…
2. Danh từ tận cùng “ch, sh, s, x”  thêm “es”
Eg: watch  watches, fish  fishes, box  boxes, bus  buses
3. Danh từ tận cùng “z”  thêm “zes”
Eg: quiz  quizzes
4. Danh từ tận cùng “consonant + Y”  chuyển “y” thành “i” + es
Eg: butterfly  butterflies, baby  babies, lady  ladies…
5. Danh từ tận cùng “consonant + O”  thêm ES
Eg: potato  potatoes, tomato  tomatoes…
Ngoại trừ: piano  pianos, photo  photos, mango  mangos…
6. Danh từ tận cùng “f, fe”  bỏ “f, fe” và thêm “ves”

Eg: leaf  leaves, wolf  wolves, wife  wives…
7. Trường hợp đặc biệt
Mouse
Goose
Louse (con chấy, con rận)
Child
Man
Woman
Sheep
Tooth
Foot
Ox
Die (xúc xắc)
Person

Mice
Geese
Lice
Children
Men
Women
Sheep
Teeth
Feet
Oxen
Dice
People

...
Chuyên đề 1: Nouns (danh từ)
I. Denition (định nghĩa)
- Is word/phrase object, event, human, place, abstract concept
Eg: teacher, Smith, money, house,…
II. Classication (phân loại)
1. Specic Noun & Abstract Noun
- Speci!c N (danh từ cụ thể): which is obviously seen, touched, and felt
a. Common N (DT chung): để gọi những sự vật thuộc cùng một loại
Eg: country: Vietnam, Spain, Brazil, France…
b. Proper N (DT riêng): Tên riêng của người, sự vật, nơi chốn, đối
tượng riêng lẻ
Eg: Linda, Singapore, Paris…
- Abstract N (DT trừu tượng): chỉ tính chất, trạng thái hoặc hoạt động
Eg: health, departure (sự khởi hành),…
2. Countable & Uncountable N
Countable N (DT đếm được)
o Singular N (DT số ít) Eg: a box, an eye, a uniform, an umbrella…
o Plural N (DT số nhiều) Eg: two boxes, !ve !ngers…
- Uncountable N (DT ko đếm được) Eg: milk, tea, coQee, money, paper…
(a glass of milk, a cup of tea/coQee, a piece of paper…)
3. Simple N & Compound N
- Simple N (DT đơn): DT có một từ
Eg: desk, pen, bus…
- Compound N (DT ghép): DT gồm 2 hoặc nhiều từ kết hợp
Eg: bookshop, cupboard, air-conditioner…
III. Function (chức năng)
1. Subject (chủ ngữ)
Eg: Her dress is very beautiful.
The cake looks good.
2. Object for Preposition (Tân ngữ cho giới từ)
Eg: Peter usually listens to music in the evening.
3. Direct or indirect Object (tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp)
Eg: Joe gave Peter some apples.
Quy tắc chuyển danh từ số ít sang số nhiều
(Singular Noun Plural Nouns)
1. Thông thường ta thêm “s”
Eg:duck ducks, apple apples, chair chairs…
2. Danh từ tận cùng “ch, sh, s, x” thêm “es”
Eg: watch watches, fish fishes, box boxes, bus buses
3. Danh từ tận cùng “z” thêm “zes”
Eg: quiz quizzes
4. Danh từ tận cùng “consonant + Y” chuyển “y” thành “i” + es
Eg: butterfly butterflies, baby babies, lady ladies…
5. Danh từ tận cùng “consonant + O” thêm ES
Eg: potato potatoes, tomato tomatoes…
Ngoại trừ: piano pianos, photo photos, mango mangos…
6. Danh từ tận cùng “f, fe” bỏ “f, fe” và thêm “ves”
Chuyên đề: Nouns - Trang 2
Chuyên đề: Nouns - Người đăng: huynn4c08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề: Nouns 9 10 366