Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề ôn thi đại học

Được đăng lên bởi ton long tuan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009

Môn: TIẾNG ANH
Chuyên đề: MỘT SỐ MẪU CÂU THƯỜNG GẶP
I.

MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Đây là chuyên đề cuối cùng chúng tôi giới thiệu tới các em. Chuyên đề này trình bày
các cấu trúc câu cơ bản hay gặp trong tiếng Anh: cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm, cấu
trúc câu phụ hoạ, cấu trúc câu cầu khiến và một số cấu trúc câu khác.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Cấu trúc câu mang nghĩa bao hàm
– Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai
thành phần trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ,
tính từ với tính từ, ...
1.1. Not only ..... but also (không những ... mà còn....)
S + verb + not only + noun/adj/adv + but also + noun/adj/adv
S + not only verb + but also + verb
Robert is not only talented but also handsome.
He writes not only correctly but also neatly.
She can play not only the guitar but also the violin.
She not only plays the piano but also composes music.
Thành phần sau 'but also' thường quyết định thành phần sau 'not only'.
Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.
1.2. As well as (vừa ... vừa ...)
– Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ
này phải tương đương với nhau.
S + verb + noun/adj/adv + as well as + noun/adj/adv
S + verb + as well as + verb
Ví dụ:
Robert is talented as well as handsome.
He writes correctly as well as neatly.
She plays the guitar as well as the violin.
Paul plays the piano as well as composes music.
Chú ý: Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ
ngữ mang nghĩa cùng với.

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Trang 1

Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2009
The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.
1.3. Both ..... and... (vừa ... vừa)
– Công thức dùng giống hệt như not only .... but also. Both chỉ được dùng với
and, không được dùng với as well as.
Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.

2. Một số cấu trúc câu cầu khiến
2.1. To have sb do sth = to get sb to do sth = khiến ai, bảo ai làm gì
I’ll have Peter fix my car.
I’ll get Peter to fix my car.
2.2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác
I have my hair cut. (...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề ôn thi đại học - Người đăng: ton long tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
chuyên đề ôn thi đại học 9 10 844