Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề từ vựng tiếng anh

Được đăng lên bởi nakura1412
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Quan sát cấu trúc ngữ pháp của câu
Ví dụ 1:
The equipment in our office needs _____.
A. moderner

B. modernizing

C. modernized

D. modernization.

Câu có chủ ngữ là vật ( The equipment) nên sau need sẽ là một V-ing – Đáp án của câu
làmodernizing.
Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của nó rồi thì
việc xác định cấu tạo của từ đi sau nó rất dễ dàng.
Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ
như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Ví dụ 2:
That is the most _____ girl I’ve seen.
A. beautifuler

B. beautiful

C. beautifulest

D. beautifully

Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống là the most – dấu hiệu của so sánh
nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest vì nghĩ rằng tính từ ở dạng so sánh nhất thêm –est cuối
từ nhưng quy tắc này chỉ áp dụng với tính từ ngắn, đối với tính từ dài (hai âm tiết trở nên ) thì cấu trúc sẽ
là the most + nguyên mẫu tính từ.
2) Khi 4 phương án A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng (danh từ hoặc tính từ) thì các em phải
xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án chính xác nhất.
Ví dụ :
Computer is one of the most important _____of the 20 th century.
A. inventings

B. inventories

C. inventions

D. inventor

Sau one of phải là một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại có nghĩa là bản tóm tắt, bản kiểm

kê trong khi inventions là sự phát minh, sáng chế. Đáp án của câu đương nhiên là inventions. Nếu

không các em hãy chú ý đến đuôi –tion, một cách cấu tạo danh từ chỉ vật từ động từ rất thông dụng
cũng có thể suy ra đáp án của câu.
3) Xem xét ý nghĩa phủ định của từ
Khi thêm các tiền tố như in, un, ir, dis... thì nghĩa của từ bị đảo ngược hoàn toàn. Dựa vào các yếu tố đó
các em có thể nhận biết được nghĩa của từ là khẳng định hay phủ định.
Tuy nhiên mỗi một từ chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định. Ví dụ responsiblechỉ kết hợp với
tiền tố ir-, illegal chỉ kết hợp với tiền tố il-...
Ví dụ:
I think it’s very _____ of him to expect us to work overtime every night this week.
A. reason

B. reasonable

C unreasonable

D. inreasonable

Từ cần điền là một tính từ. Cụm từ “ work overtime every night this week ” mang hàm ý phủ định nên tính
từ của câu cũng mang nghĩa phủ định – unreasonable. (reasonable chỉ kết hợp với tiền tố un- để tạo
nên từ trái nghĩa).
Để làm dạng bài tập này các em phải liên hệ từ cần điền với các cụm từ kh...
1) Quan sát cấu trúc ngữ pháp của câu
Ví dụ 1:
The equipment in our office needs _____.
A. moderner B. modernizing C. modernized D. modernization.
Câu chủ ngữ là vật (
The equipment
) nên sau need sẽ một V-ing Đáp án của câu
modernizing.
Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của rồi thì
việc xác định cấu tạo của từ đi sau nó rất dễ dàng.
Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì động từ đi sau luôn V-ing. Các động từ
như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Ví dụ 2:
That is the most _____ girl I’ve seen.
A. beautifuler B. beautiful C. beautifulest D. beautifully
Từ cần điền một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống the most dấu hiệu của so sánh
nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest nghĩ rằng tính từ dạng so sánh nhất thêm –est cuối
từ nhưng quy tắc này chỉ áp dụng với tính từ ngắn, đối với tính từ dài (hai âm tiết trở nên ) thì cấu trúc sẽ
the most + nguyên mẫu tính từ.
2) Khi 4 phương án A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng (
danh từ hoặc tính từ
) thì các em phải
xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án chính xác nhất.
Ví dụ :
Computer is one of the most important _____of the 20
th
century.
A. inventings B. inventories C. inventions D. inventor
Sau one of phải một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại nghĩa
bản tóm tắt, bản kiểm
trong khi inventions
sự phát minh, sáng chế
. Đáp án của câu đương nhiên inventions. Nếu
Chuyên đề từ vựng tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề từ vựng tiếng anh - Người đăng: nakura1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề từ vựng tiếng anh 9 10 893