Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (WORD CLASS CONVERSION)

Được đăng lên bởi huu-vinh-ha
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10156 lần   |   Lượt tải: 27 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 15: CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI
(WORD CLASS CONVERSION)
Trong tiếng Anh có hiện tượng chuyển đổi từ từ loại này sang từ loại khác, ví dụ từ danh từ sang động từ hoặc
ngược lại.
Ở đây, chúng ta loại trừ những trường hợp chuyển đổi chức năng, hay nói cách khác là chuyển đổi vai trò của
từ trong câu, như trường hợp một danh từ, tuy không chuyển đổi gì về hình thức hay nghĩa, nhưng có thể đóng
những vai trò khác nhau trong câu.
Ví dụ:
1. Our production has been affected by that earthquake.
(Việc sản xuất của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất đó.)
2. He is our production manager.
(Anh ấy là trưởng phòng sản xuất của chúng tôi.)
Ở câu thứ nhất, từ production là danh từ chính trong cụm danh từ our production đứng làm chủ ngữ. Trong câu
thứ 2, từ production đứng làm bổ ngữ cho danh từ chính manager, trong cụm danh từ làm bổ ngữ sau động từ
liên hệ is.
Tuy nhiên, trong cả hai ví dụ trên, từ production đều là danh từ và đều có nghĩa là sản xuất, và do đó ta không
coi nó là trường hợp bị chuyển đổi từ loại.
Trong bài này, chúng ta cùng xem xét một số trường hợp chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh:
Thứ nhất là chuyển trọng âm của từ.
Như đã học trong bài 3, một số động từ hai âm tiết trở thành danh từ, khi trọng âm được chuyển từ âm tiết thứ
nhất sang âm tiết thứ hai.
Ví dụ:
Động từ
Danh từ
(Verbs)
(Nouns)
reCORD
REcord
conTRAST
CONtrast
exPORT
EXport
deSERT
DEsert
obJECT
OBject
preSENT
PREsent
proDUCE
PROduce
reBEL
REbeL
proTEST
PROtest
Tương tự, một số động từ hai âm tiết chuyển thành tính từ khi chuyển trọng âm từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết
thứ 2. ví dụ:
Động từ
Tính từ
(Verbs)
(Adjectives)
PERfect
perFECT
CONtent
conTENT
Tuy nhiên, rất nhiều từ trong tiếng Anh vừa là danh từ vừa là động từ và không bị thay đổi trọng âm khi nó là
danh từ hay động từ. ví dụ:
Verbs and Nouns:
ANswer
PROmise

TRAvel
VIsit
rePLY
PICture
Thứ hai là một số từ chuyển loại từ khi được ghép với tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix)
Chúng ta cùng xem xét một số tiền tố phổ biến có khả năng chuyển đổi từ loại từ tính từ và danh từ sang động
từ.
TIỀN TỐ CHUYỂN ĐỔI DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ SANG ĐỘNG TỪ (VERB PREFIXES)
Đa số tiền tố trong tiếng Anh khi thêm vào đầu một từ nào đó, nó làm thay đổi nghĩa của từ ấy, nhưng không
thay đổi từ loại của nó. Thông thường, các tiền tố này cũng k...
BÀI 15: CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI
(WORD CLASS CONVERSION)
Trong tiếng Anh có hiện tượng chuyển đổi từ từ loại này sang từ loại khác,dụ từ danh từ sang động từ hoặc
ngược lại.
Ở đây, chúng ta loại trừ những trường hợp chuyển đổi chức năng, hay nói cách khác là chuyển đổi vai trò của
từ trong câu, như trường hợp một danh từ, tuy không chuyển đổi gì về hình thức hay nghĩa, nhưng có thể đóng
những vai trò khác nhau trong câu.
Ví dụ:
1. Our production has been affected by that earthquake.
(Việc sản xuất của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất đó.)
2. He is our production manager.
(Anh ấy là trưởng phòng sản xuất của chúng tôi.)
Ở câu thứ nhất, từ production là danh từ chính trong cụm danh từ our production đứng làm chủ ngữ. Trong câu
thứ 2, từ production đứng làm bổ ngữ cho danh từ chính manager, trong cụm danh từ làm bổ ngữ sau động từ
liên hệ is.
Tuy nhiên, trong cả hai ví dụ trên, từ production đều là danh từ và đều có nghĩa là sản xuất, và do đó ta không
coi nó là trường hợp bị chuyển đổi từ loại.
Trong bài này, chúng ta cùng xem xét một số trường hợp chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh:
Thứ nhất là chuyển trọng âm của từ.
Như đã học trong bài 3, một số động từ hai âm tiết trở thành danh từ, khi trọng âm được chuyển từ âm tiết thứ
nhất sang âm tiết thứ hai.
Ví dụ:
Động từ
(Verbs)
Danh từ
(Nouns)
reCORD
conTRAST
exPORT
deSERT
obJECT
preSENT
proDUCE
reBEL
proTEST
REcord
CONtrast
EXport
DEsert
OBject
PREsent
PROduce
REbeL
PROtest
Tương tự, một số động từ hai âm tiết chuyển thành tính từ khi chuyển trọng âm từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết
thứ 2. ví dụ:
Động từ
(Verbs)
Tính từ
(Adjectives)
PERfect
CONtent
perFECT
conTENT
Tuy nhiên, rất nhiều từ trong tiếng Anh vừa là danh từ vừa động t không bị thay đổi trọng âm khi nó
danh từ hay động từ. ví dụ:
Verbs and Nouns:
ANswer
PROmise
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (WORD CLASS CONVERSION) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (WORD CLASS CONVERSION) - Người đăng: huu-vinh-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (WORD CLASS CONVERSION) 9 10 555