Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển tên riêng Tiếng Việt sang Katakana

Được đăng lên bởi motcaidongho
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển tên riêng tiếng Việt sang katakana
Bài này SAROMA JCLASS hướ ng dẫ n các bạ n phiên âm tên củ a mình
sang tên katakana trong tiế ng Nhậ t, ví dụ "Việ t Nam" => ヴヴヴヴヴヴヴ.
Mộ t số ví dụ khác:
Bắ c Giang => ヴヴヴヴ
Hà Nộ i => ヴヴヴ
Hạ Long => ヴヴヴ
Sa Pa => ヴヴ
Sài Gòn => ヴヴヴヴ
Bạ c Liêu => ヴヴヴヴウ
Sóc Trăng => ヴヴヴヴヴ
Vĩnh Long => ヴヴヴヴヴ
Mỹ Long => ヴヴヴ
Trà Vinh => ヴヴヴヴヴ
Quy tắc chuyển sang katakana chung: Chuyển sao cho đơn
giản và dễ đọc
Bạ n không nên lạ m dụ ng âm dài (ヴ) hay âm lặ p (tsu nhỏ : ヴ) vì đây là
nhữ ng thứ gây khó đọ c trong tiế ng Nhậ t và cũng không tạ o thành
phát âm đẹ p và đơ n giả n. Ví dụ , Đứ c thì nên chuyể n là ヴヴヴ thay vì ヴヴヴ
ヴ (có tsu nhỏ - âm lặ p), "mỹ " nên chuyể n đơ n giả n là ヴ thay vì âm dài
ヴヴ.
Bạ n cũng không nên phiên âm đủ các chữ cái trong tên bạ n mà phả i
làm sao cho cách đọ c giố ng tên bạ n nhấ t, ví dụ :
Hoàng => ヴヴヴ thay vì ヴヴヴヴ.
Đơn giản, dễ đọc, dễ viết
Bạ n có thể tham khả o các ví dụ sau:
Quố c Khánh => ヴヴヴヴヴ
Huy Hoàng => ヴヴヴヴヴヴ
Đứ c Dũng => ヴヴヴヴヴヴ (miề n bắ c) / ヴヴヴヴヴヴ (miề n nam)
Ngọ c Khang => ヴヴヴヴヴ
Ánh Ngọ c => ヴヴヴヴヴ
Thu Thủ y => ヴヴヴヴヴヴ
Thị nh => ヴヴヴ
Lệ Mỹ => ヴヴヴ
áo dài => ヴヴヴヴ (miề n bắ c) / ヴヴヴヴ (miề n nam)

Hươ ng => ヴヴヴ
Phươ ng => ヴヴヴ / ヴヴヴ
Nguyễ n => ヴヴヴ
Trầ n => ヴヴヴ
Lê => ヴ
Lươ ng => ヴヴヴ
Khi nào dùng chữ nhỏ trong tiếng Nhật?
Chữ nhỏ trong tiế ng Nhậ t là các chữ như ヴヴヴヴヴ thay vì ヴヴウヴヴ. Các chữ
nhỏ đượ c dùng trong các trườ ng hợ p sau:
Tiế ng Nhậ t không có âm "tu", "đi" (thay vào đó là "tsu", "ji") nên phả i
dùng chữ nhỏ để thể hiệ n:
Tú => ヴヴ
Thu => ヴヴ
Thiêm => ヴヴヴヴ
Đinh => ヴヴヴヴ
Tuấ n => ヴヴヴヴ
Điể m => ヴヴヴヴ
Các bạ n thấ y là phả i dùng "TO + u nhỏ " để diễ n tả "TU", "DE + i nhỏ "
để diễ n tả "ĐI~",...
Tiế ng Nhậ t không có âm V, để diễ n tả V thì phả i dùng "VU" là chữ "U"
vớ i dấ u nháy. Vì vậ y chữ "VI" sẽ là "VU + i nhỏ ":
Vy => ヴヴ
Việ t => ヴヴヴヴ
Văn => ヴヴヴ
Vọ ng => ヴヴヴ
Các chữ "ya, yu, yo" nhỏ dùng kế t hợ p vớ i "shi ヴ", "chi ヴ",...
Trà => ヴヴ
Trườ ng => ヴヴヴヴ
Làm sao để gõ chữ katakana trên máy tính
Sau khi bạ n cài bộ gõ tiế ng Nhậ t vào máy (sẽ cầ n đĩa Windows) bạ n
sẽ gõ đượ c hiragana và có thể ấ n nút cách (Space) để chuyể n đổ i
chúng sang kanji hoặ c katakana. Tuy nhiên làm như vậ y thì sẽ mấ t
thờ i gian vì có thể bạ n phả i chuyể n từ ng chữ mộ t. Có cách khác
nhanh hơ n rấ t nhiề u:

Gõ hiragana rồi ấn phím F7
Phím F7 sẽ chuyể n toàn bộ chữ hiragana bạ n đang gõ sang chữ
katakana (vớ i độ rộ ng đủ ). Bạ n muố n chuyể n sang chữ katakana độ
rộ ng hẹ p thì dùng F8 như ng dù sao thì nên hạ n...
Chuy
n tên riêng ti
ế
ng Vi
t sang katakana
Bài này SAROMA JCLASS h
ư
ng d
n các b
n phiên âm tên c
a mình
sang tên katakana trong ti
ế
ng Nh
t, ví d
"Vi
t Nam" => ヴヴヴヴヴヴヴ.
M
t s
ví d
khác:
B
c Giang => ヴヴヴヴ
Hà N
i => ヴヴヴ
H
Long => ヴヴヴ
Sa Pa => ヴヴ
Sài Gòn => ヴヴヴヴ
B
c Liêu => ヴヴヴヴ
Sóc Trăng => ヴヴヴヴヴ
Vĩnh Long => ヴヴヴヴヴ
M
Long => ヴヴヴ
Trà Vinh => ヴヴヴヴヴ
Quy t
c chuy
n sang katakana chung: Chuy
n sao cho đ
ơ
n
gi
n và d
đ
c
B
n không nên l
m d
ng âm dài (ヴ) hay âm l
p (tsu nh
: ヴ) vì đây là
nh
ng th
gây khó đ
c trong ti
ế
ng Nh
t và cũng không t
o thành
phát âm đ
p và đ
ơ
n gi
n. Ví d
, Đ
c thì nên chuy
n là ヴヴヴ thay vì ヴヴヴ
ヴ (có tsu nh
- âm l
p), "m
" nên chuy
n đ
ơ
n gi
n là ヴ thay vì âm dài
ヴヴ.
B
n cũng không nên phiên âm đ
các ch
cái trong tên b
n mà ph
i
làm sao cho cách đ
c gi
ng tên b
n nh
t, ví d
:
Hoàng => ヴヴヴ thay vì ヴヴヴヴ.
Đ
ơ
n gi
n, d
đ
c, d
vi
ế
t
B
n có th
tham kh
o các ví d
sau:
Qu
c Khánh => ヴヴヴヴヴ
Huy Hoàng => ヴヴヴヴヴヴ
Đ
c Dũng => ヴヴヴヴヴヴ (mi
n b
c) / ヴヴヴヴヴヴ (mi
n nam)
Ng
c Khang => ヴヴヴヴヴ
Ánh Ng
c => ヴヴヴヴヴ
Thu Th
y => ヴヴヴヴヴヴ
Th
nh => ヴヴヴ
L
M
=> ヴヴヴ
áo dài => ヴヴヴヴ (mi
n b
c) / ヴヴヴヴ (mi
n nam)
Chuyển tên riêng Tiếng Việt sang Katakana - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển tên riêng Tiếng Việt sang Katakana - Người đăng: motcaidongho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chuyển tên riêng Tiếng Việt sang Katakana 9 10 575