Ktl-icon-tai-lieu

Conditional sentences

Được đăng lên bởi quochung236
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UNIVERSITY PREP

CONDITIONAL SENTENSES
1.

Zero conditional:
Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn
xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật.
Form:
If S+ to be/ V(Simple present), S+ to be/ V(Simple present)
Ví dụ:
- If you expose phosphorus to air, it burns.
2. Conditional Sentence Type 1
Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Form:
If S+ to be/ V(Simple present), S+ will + V
Lưu ý: ta có thể thay thế will bằng can, should…
Ví dụ:
- If I have enough money, I will buy that LCD monitor.
- I will be sad if you leave.
3. Conditional Sentence Type 2:
Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai - ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế không thể xảy ra
được). Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện hiện tại không thật.
Form:
If S+ to be/V(Simple past), S+ would + V
Lưu ý:
+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.
+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)
+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)
Ví dụ:
- If I were you, I would get a divorce.
4. Conditional Sentence Type 3:
Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế không thể
xảy ra được).
Form:
If S+ had+ P2 , S+ would + have + P2
Lưu ý:
- PP là dạng quá khứ hoàn thành của động từ. Ở động từ bất quy tắc, đó chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy
tắc. Ở động từ có quy tắc, đó chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.
Ví dụ:
- If we had found him earlier, we might/could have saved his life.
5. Mixed conditionals:
Câu điều kiện hỗn hợp giữa loại 2 và loại 3: Trong đó mệnh đề điều kiện dùng điều kiện loại 3 chỉ điều kiện
ngược thực tế ở quá khứ, còn mệnh đề chính dùng điều kiện loại 2 chỉ kết quả ngược hiện tại
Ví dụ:
- If I had taken his advice, I would be rich now.
6. Inversion in conditionals
Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, loại 2 và loại 3 thường được dùng ở dạng đảo.
Ví dụ:
If I were the president, I would build more hospitals. → Were I the president, I would build more hospitals.
If I had taken his advice, I would be rich now. → Had I taken his advice, I would be rich now.
If He had learned hard, he would have passed the final exam.
→Had he learned hard, he would have passed the final exam.
7. If not = Unless.
Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện, lúc đó Unless = If not.
Ví dụ: Unless we start at once, we will be late. →If we don't start at o...
UNIVERSITY PREP
CONDITIONAL SENTENSES
1. Zero conditional:
Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn
xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật.
Form:
If S+ to be/ V(Simple present), S+ to be/ V(Simple present)
Ví dụ:
- If you expose phosphorus to air, it burns.
2. Conditional Sentence Type 1
Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Form:
If S+ to be/ V(Simple present), S+ will + V
Lưu ý: ta có thể thay thế will bằng can, should
Ví dụ:
- If I have enough money, I will buy that LCD monitor.
- I will be sad if you leave.
3. Conditional Sentence Type 2:
Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai - ước muốn hiện tại. (Nhưng thực tế không thể xảy ra
được). Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện hiện tại không thật.
Form:
If S+ to be/V(Simple past), S+ would + V
Lưu ý:
+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.
+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)
+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)
Ví dụ:
- If I were you, I would get a divorce.
4. Conditional Sentence Type 3:
Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ - mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế không thể
xảy ra được).
Form:
If S+ had+ P2 , S+ would + have + P2
Lưu ý:
- PP là dạng quá khứ hoàn thành của động từ. Ở động từ bất quy tắc, đó chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy
tắc. Ở động từ có quy tắc, đó chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.
Ví dụ:
- If we had found him earlier, we might/could have saved his life.
5. Mixed conditionals:
Câu điều kiện hỗn hợp giữa loại 2 loại 3: Trong đó mệnh đề điều kiện dùng điều kiện loại 3 chỉ điều kiện
ngược thực tế ở quá khứ, còn mệnh đề chính dùng điều kiện loại 2 chỉ kết quả ngược hiện tại
Ví dụ:
- If I had taken his advice, I would be rich now.
6. Inversion in conditionals
Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, loại 2 và loại 3 thường được dùng ở dạng đảo.
Ví dụ:
If I were the president, I would build more hospitals. → Were I the president, I would build more hospitals.
If I had taken his advice, I would be rich now. → Had I taken his advice, I would be rich now.
If He had learned hard, he would have passed the final exam.
→Had he learned hard, he would have passed the final exam.
7. If not = Unless.
Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện, lúc đó Unless = If not.
Ví dụ: Unless we start at once, we will be late. →If we don't start at once, we will be late.
Unless you study hard, you won't pass the exams. → If you don't study hard, you won't pass the exams.
8. As long as/ So long as/ Provided (that)/ Providing (that)/ On condition that + Clause ( Miễn là/ với điều kiện)
Page 1 NGUYỄN QUỐC HÙNG
Conditional sentences - Trang 2
Conditional sentences - Người đăng: quochung236
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Conditional sentences 9 10 389