Ktl-icon-tai-lieu

Công thức chuyển đổi câu tiếng Anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Đạt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng THCS Thanh Dòng

C«ng thøc chuyÓn ®æi c©u
1. S + haven’t
have + never

-------done smt + before

This/It is the first time + S + have done smt
2. S + haven’t + done smt + for + time
since + clause
since .............
S + (last) did smt + time + ago
when + clause
at / on / in ..........
It is + time + since + S + (last) did smt
3. How long + have not + S + done smt?
How long + is it + since +S + (last) did smt?
When + did + S + (last) do smt?
4. So + adj./adv. + that clause
Too + adj./adv. + (for sbd) + to do smt
Not + adj./adv. (opposite meaning) + enough + (for sbd) + to do smt
5. So + adj. + that + clause
That/It/Those + be + such + adj. + that clause
6. Athough + clause 1 + clause 2
In spite of + V-ing
+ clause 2
noun
the fact that
7. started + doing/ to do something +
time + ago
when + clause
a t/ on / in ..............
have done/have been doing +
for + since
since + clause
since ..............
8. S + can’t/couldn’t + do smt + because of + Noun / V-ing.
Noun / V-ing + prevent(ed) / stop(ped) + sbd/smt + from + doing smt.
9. S + would rather + do smt + than + do smt.
S + prefer + doing smt + to + doing smt.
S + prefer + to do smt + rather than + to do smt.
10. S + don’t/doesn’t + (really) want to do smt.
S + would rather + do/not do smt.
11. (please) do/don’t do smt.
S + would rather + someone + did/didn’t do smt.
S + would prefer + someone + to do/not to do smt.
tranvanthanhtd@gmail.com

1

Teacher: TrÇn V¨n Thµnh

Trêng THCS Thanh Dòng

12. S + spend + time + doing smt.
Doing smt + take + sbd + time.
It + take + sbd + time + to do smt.
13. S + regetted + doing smt/not doing smt
S + wished + S + hadn’t/had done smt
14. It is a pity
+ someone + do/don’t do smt
S is sorry
did/didn’t do smt
Someone +wish + (that) S +
did/ didn’t smt
hadn’t/had done smt
15. S + do smt + for smb
Someone (smb) + have + smt +done
16. S + do + tÝnh tõ së h÷u + noun
S + have + smt + done
17. Whose + be +noun?
Who + do/does + the +noun + belong to?
Who + owns + the + noun?
Who + is + the owner + of + the + noun?
18. S + be + the owner + of + noun
Noun + belong to +smb
19. Smt + still +need +doing
Still + haven’t/hasn’t + done + (yet)
20. Smt + should/had better + be + done
Smt + need + doing
21. S + got married + time + ago
died
S + have/has + been + married + for + time
died
22. Doing smt + be + adject + (for smb)
It + be + adj. + (for smb) + to do smt
23. S + have/has + smt + in/ at...
There is/are + smt + in/at...
24. On arrival + somewhere + clause
When + S + arrive ...
Trêng THCS Thanh Dòng
C«ng thøc chuyÓn ®æi c©u
--------
1. S + haven’t done smt + before
have + never
This/It is the first time + S + have done smt
2. S + haven’t + done smt + for + time
since + clause
since .............
S + (last) did smt + time + ago
when + clause
at / on / in ..........
It is + time + since + S + (last) did smt
3. How long + have not + S + done smt?
How long + is it + since +S + (last) did smt?
When + did + S + (last) do smt?
4. So + adj./adv. + that clause
Too + adj./adv. + (for sbd) + to do smt
Not + adj./adv. (opposite meaning) + enough + (for sbd) + to do smt
5. So + adj. + that + clause
That/It/Those + be + such + adj. + that clause
6. Athough + clause 1 + clause 2
In spite of + V-ing + clause 2
noun
the fact that
7. started + doing/ to do something + time + ago
when + clause
a t/ on / in ..............
have done/have been doing + for + since
since + clause
since ..............
8. S + can’t/couldn’t + do smt + because of + Noun / V-ing.
Noun / V-ing + prevent(ed) / stop(ped) + sbd/smt + from + doing smt.
9. S + would rather + do smt + than + do smt.
S + prefer + doing smt + to + doing smt.
S + prefer + to do smt + rather than + to do smt.
10. S + don’t/doesn’t + (really) want to do smt.
S + would rather + do/not do smt.
11. (please) do/don’t do smt.
S + would rather + someone + did/didn’t do smt.
S + would prefer + someone + to do/not to do smt.
tranvanthanhtd@gmail.com 1 Teacher: TrÇn V¨n Thµnh
Công thức chuyển đổi câu tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức chuyển đổi câu tiếng Anh - Người đăng: Nguyễn Minh Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Công thức chuyển đổi câu tiếng Anh 9 10 66