Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Pé Tập Quên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công thức tiếng anh
♥ Cách hỏi có bao nhiêu cái gì đó, ở đâu :
- Đối với danh từ đếm được :
How many + N(s) + are there + giới từ chỉ địa điểm + địa điểm?
*Địa điểm: trước từ chỉ địa điểm chỉ có thể là 1 tính từ sở hữu hoặc mạo
từ “ the”
♥ Cách hỏi giá:
- How much + to be + S ?
TL: S + tobe + số đếm + đơn vị tiền tệ.
- How much + do/does + S(vật) + cost?
TL: S + cost(s) + giá tiền
- What’s the price of the (tên vật )
TL: S + tobe + giá tiền.
♥ Cách nói chuyến đi nào đó mất bao nhiêu thời gian:
S+ take + số thời gian
( How long does it take (Sb) + to V + O)
Eg:
How long does it take you to walk to school?
It take 30 minutes.
♥ Cách hỏi về đ2 của vật, ng`:
How + adj + tobe + S?
TL: S + tobe + số đếm + adj.
♥ Ai đó, cái gì đó đang gặp nguy hiểm:
S + tobe + in danger
♥ Ngăn chặn hoặc bảo vệ ai đó :
Prevent + Sth, sb + for + sth, doing sth
♥ Ai đó đưa cho ai đó cái gì:
Sb + give + sb, sth +…
Sb + give + sth+ to+ sb
♥ Ai đó đang làm việc:
S + tobe + at work
♥ Cách sử dụng “ some” và “ any” :
Có thể đứng trước danh từ đếm được và danh từ ko đếm được, danh từ số ít
và danh từ số nhiều
* “some”: chủ yếu sử dụng trong câu khẳng định và đứng trước dt đếm
được , 1 vài, 1 số. Nếu nó đứng trước danh từ ko đếm được thì nó có nghĩa
là 1 chút, 1 ít. Tuy nhiên chúng vẫn có thể sử dụng trong câu hỏi thì nó có ý
nghĩa là lời mời.

* “ any” : Được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định, câu hỏi yes, no
question, nó có nghĩa là nào…ko?
♥ Cách thành lập câu cảm thán:
- Với danh từ số ít:
What + a/an + adj + Nsố ít !
- Với danh từ số nhiều :
What + adj + Nsố nhiều !
♥ Cách nói ai đó giỏi về cái gì, làm việc gì:
S + be + good at + N/ V-ing
♥ NEED
- S+ need + to V : Mang tính chủ động ( chỉ người )
- S + need + V-ing : Mang tính bị động ( Vật )
♥ Ai đó mời ai đó dến đâu :
S + invite + Sb + to + địa điểm
♥ Phổng đoán 1 diều gì chưa chắc chắn( Tâm trạng, người đó là ai,…)
S + must + be + N/adj
♥ Ai đó kể cho ai đó cái gì:
S + tell + Sb + about…
♥ Làm một việc gì đó thì sao:
It + be (not be) + adj + to V + O
♥ Giới từ chỉ thời gian:
- at: đi vs giờ, night, weekend…
- in: đi vs các buổi trong ngày, ngày, tháng, năm, 1 tháng cụ thể, 1 năm cụ
thể.
- on: Thứ trong tuần, buổi trong ngày có liên wan đến thứ, Cả ngày tháng
năm
♥ Ai đó xem ai làm gì:
S + see/ watch/hear/ fell + Sb + V + Sth
♥ Ai đó cảm thấy ntn khi làm điều gì:
S + be + adj + to V + Sth
♥ Ai đó bảo ai, yêu cầu ai làm gì:
S + tell + Sb + to V (not to V) + Sth
♥ Ai đó sợ cái gì:
S + be + afraid/ scared + of + N/ V-ing + Sth
♥ Wish...
Công thức tiếng anh
♥ Cách hỏi có bao nhiêu cái gì đó, ở đâu :
- Đối với danh từ đếm được :
How many + N
(s)
+ are there + giới từ chỉ địa điểm + địa điểm?
*Địa điểm: trước từ chỉ địa điểm chỉ có thể là 1 tính từ sở hữu hoặc mạo
từ “ the”
♥ Cách hỏi giá:
- How much + to be + S ?
TL: S + tobe + số đếm + đơn vị tiền tệ.
- How much + do/does + S
(vật)
+ cost?
TL: S + cost
(s)
+ giá tiền
- What’s the price of the (tên vật )
TL: S + tobe + giá tiền.
♥ Cách nói chuyến đi nào đó mất bao nhiêu thời gian:
S+ take + số thời gian
( How long does it take (Sb) + to V + O)
Eg:
How long does it take you to walk to school?
It take 30 minutes.
♥ Cách hỏi về đ
2
của vật, ng`:
How + adj + tobe + S?
TL: S + tobe + số đếm + adj.
♥ Ai đó, cái gì đó đang gặp nguy hiểm:
S + tobe + in danger
♥ Ngăn chặn hoặc bảo vệ ai đó :
Prevent + Sth, sb + for + sth, doing sth
♥ Ai đó đưa cho ai đó cái gì:
Sb + give + sb, sth +…
Sb + give + sth+ to+ sb
♥ Ai đó đang làm việc:
S + tobe + at work
♥ Cách sử dụng “ some” và “ any” :
Có thể đứng trước danh từ đếm được và danh từ ko đếm được, danh từ số ít
và danh từ số nhiều
* “some”: chủ yếu sử dụng trong câu khẳng định và đứng trước dt đếm
được , 1 vài, 1 số. Nếu nó đứng trước danh từ ko đếm được thì nó có nghĩa
là 1 chút, 1 ít. Tuy nhiên chúng vẫn có thể sử dụng trong câu hỏi thì nó có ý
nghĩa là lời mời.
Công thức Tiếng Anh - Trang 2
Công thức Tiếng Anh - Người đăng: Pé Tập Quên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức Tiếng Anh 9 10 802