Ktl-icon-tai-lieu

công thức tiếng anh

Được đăng lên bởi nguyentrinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2027 lần   |   Lượt tải: 2 lần
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến
lúc ai đóphải làm gì...)
e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu
thờigian...)
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm
gì..)
e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing
S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì h ơn làm gì)
e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)
to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...)
by chance = by accident (adv)(tình cờ)
to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...)
can’t stand/ help/ bear/ resist + V-...
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá.... cho ai làm gì...)để
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... n n i mà...)đế
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... n n i mà...)đế
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. ( ... cho ai ó làm Đủ đ
gì...)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
Have/ get + something + done (VpII)(nh ai ho c thuê ai làm gì...)
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
It + be + time + S + V (-ed, c t 2) / It’s +time +for someone +to do something( ã n đ đế
lúc ai óph i làm gì...)đ
e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... m t bao nhiêu
th igian...)
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ng n c n ai/cái gì... không làm ă
gì..)
e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing
S + find+ it+ adj to do something(th y ... làm gì...) để
e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì h n cái gì/ làm gì)ơ
e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì h n làm gì)ơ
e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
công thức tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức tiếng anh - Người đăng: nguyentrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
công thức tiếng anh 9 10 571