Ktl-icon-tai-lieu

Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi binhdia3
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh
Tổng hợp bởi daiduongbuon_chosong

I.PRESENT TENSES (CÁC THÌ HIỆN TẠI)
1/ The Simple Present Tense (Thì Hiện Tại Đơn): Là thì mô tả một hành động, tình
huống, trường hợp xảy ra ở thời điểm "hiện tại" (thời điểm mô tả).
Mô tả:
Quá khứ ---------------- Hiện tại ---------------- Tương lai
-----------------Tình huống được sử dụng------------------

Ngữ pháp:

[S + Vbare/ V(s/es )]
{Chủ từ + trợ động từ + động từ chính}
{-----------do/does-----main verb----}
Ex : want-- wants ; give--- gives ; be--- am; is ; are
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -sh;-ch;-o;-ss;-x được thêm "es" khi chia với ngôi
thứ 3 số ít (ví dụ: wash -- washes; watch -- watches...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -y, chúng ta chuyển thành "i" rồi thêm " es" ( ví dụ:
study -- studies ...)

Chức năng:

 Dùng để diễn tả hành động lập đi lập lại (repeatedly ). Những sự kiện, hành
động này có thể là sở thích cá nhân (personal habits ); thói quen thường
ngày (routines ); hoặc một thờI gian biểu (timetable = scheduled events )
Ví dụ: She likes to listening to music in her free time.
 Dùng để nói về 1 thông tin có thật (factual information ) như: sự thật hiển
nhiên, sự thật cuả khoa học, hoặc một sự định nghiã.
Ví dụ: The Earth revolves about the Sun.
Ghi chú:
revolves about = turn around
revolves around = focus on
Cách sử dụng (Uses):
a/ Miêu tả các sự việc luôn luôn đúng:
Ex: Hai Duong is not as big as Hanoi
b/ Các thói quen lặp đi lặp lại ở hiện tại :
Ex: I often go to school at 7 a.m.
c/ Thời khóa biểu / Lịch trình:
Ex: The film starts at 8 pm.
d/ Miêu tả trạng thái: Likes, interests, belief, hopes…:
* Love, like, hate, dislike, enjoy, prefer, detest, fancy....
* Thinks, wonder, consider, suppose, doubt....
* Want, need, wish, hope, believe, expect, know, understand,....
e/ Các động từ chỉ trực giác: Hear, see, smell, look, notice, seem,
sound...
f/ Các động từ xác định, bao gồm:
Contain, consist, feel, last, depend, matter, belong, fit, suit, weigh, own,
mean, seem, appear...
g/ Plot of a film, play, book ...:
Ex: The films tells about a naughty boy who is hated by step mother .

Động từ trạng thái (stative verb ) với thì hiện tại đơn (simple present ):
Dùng thì simple present vớI động từ trạng thái để nói về trạng thái hoặc điều kiện.
Gồm: be, have, seem, like, want, know, understand, mean, believe, own, và belong,
…
Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency ) vớI thì hiện tạI đơn (simple present ):
Dùng trạng từ tần suất với thì hiện tại đơ...
Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh
Tng hp bi daiduongbuon_chosong
I.PRESENT TENSES (CÁC TH HIỆN TẠI)
1/ The Simple Present Tense (Thì Hi n T i n) ạ Đơ : Là thì mô t m t hành ng, tình độ
hu ng, tr ng h p x y ra th i i m "hi n t i" (th i i m mô t ). ườ ờ đ ờ đ
Mô t:
Quá kh ---------------- Hi n t i ---------------- T ng laiươ
-----------------Tình hu ng c s d ng đượ ------------------
Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh - Người đăng: binhdia3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Công Thức và Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh 9 10 363