Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 3032

Được đăng lên bởi ngfriend5982
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3032/BGDĐT–GDTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm
môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học
2012-2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố
Để thống nhất đánh giá kết quả học tập của học sinh học Tiếng Anh ở tiểu học được chính xác, khách quan và
toàn diện, tiếp theo Công văn số 8225/BGDĐT-GDTH ngày 30/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013 như sau:
I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc
biên soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ cho mọi đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ
năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và
điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung. Để
đảm bảo tính khách quan, chính xác nên cho nghe bằng máy và có thể sử dụng giáo viên bộ môn khác coi kiểm
tra phần nghe, đọc-viết.
- Các câu hỏi phải viết bằng tiếng Anh với tiêu chí ngắn gọn, quen thuộc và phải có câu trả lời mẫu. Mỗi bài
không quá 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).
II. Cấu trúc bài kiểm tra
Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia làm 3 phần (Part).
Part I. Listening (20’)
Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions; Mỗi Question gồm 4
câu, mỗi câu 0,25đ.
Question 1. Listen and number.
Question 2. Listen and colour.
Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and match.
Question 4. Listen and tick./ Listen and circle.
Question 5. Listen and complete.
Part II. Reading and writing (15’)
Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions; Mỗi Question gồm 4
câu, mỗi câu 0,25đ.
Có sự khác biệt về yêu cầu giữa các lớp như sau:
Lớp 3:
Question 6.Look and read. Put a tick (

)or a cross (

) in the box.

Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line.
Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
Lớp 4:
Question 6. Look and read. Put a tick (

) or a cross (

) in the box

1

Question 7. Read and write the suitable words in...



 !"#$%%&

Số: 3032/BGDĐT–GDTH
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm
môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học
2012-2013
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013
'($%)*+, S Gio dc v Đo to cc tỉnh, thnh phố
Để thống nhất đnh gi kết quả học tập của học sinh học Tiếng Anh  tiểu học được chính xc, khch quan v
ton diện, tiếp theo Công văn số 8225/BGDĐT-GDTH ngy 30/11/2012, Bộ Gio dc v Đo to hướng dẫn
kiểm tra đnh gi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013 như sau:
-.$%/%01+23/456789:;:6<=7+1+23/45
- Cc S Gio dc v Đo to sử dng mẫu minh họa đề kiểm tra đnh gi của Bộ Gio dc v Đo to hoặc
biên son đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ cho mọi đối tượng học sinh, đảm bảo cc yêu cầu về kiến thức v kỹ
năng, ưu tiên kiểm tra cc kỹ năng nghe v nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi v
điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng lot nếu dùng đề chung. Để
đảm bảo tính khch quan, chính xc nên cho nghe bằng my v có thể sử dng gio viên bộ môn khc coi kiểm
tra phần nghe, đọc-viết.
- Cc câu hỏi phải viết bằng tiếng Anh với tiêu chí ngắn gọn, quen thuộc v phải có câu trả lời mẫu. Mỗi bi
không qu 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).
->:/4&=7+1+23/45
Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia lm 3 phần (Part).
Part I. Listening (20’)
Bi kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vo 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions; Mỗi Question gồm 4
câu, mỗi câu 0,25đ.
Question 1. Listen and number.
Question 2. Listen and colour.
Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and match.
Question 4. Listen and tick./ Listen and circle.
Question 5. Listen and complete.
Part II. Reading and writing (15’)
Bi kim tra k ng đc- viết được thiết kế riêng vo 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions; Mỗi Question gồm 4
câu, mỗi câu 0,25đ.
Có sự khc biệt về yêu cầu giữa cc lớp như sau:
?@A,
Question 6.Look and read. Put a tick ( Bor a cross ( ) in the box.
Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line.
Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
?@C,
Question 6. Look and read. Put a tick ( B or a cross ( ) in the box
1
Công văn 3032 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công văn 3032 - Người đăng: ngfriend5982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công văn 3032 9 10 747