Ktl-icon-tai-lieu

Conjunctions

Được đăng lên bởi Tham Peony Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. LIÊN TỪ (Conjunctions)
a. Liên từ kết hợp: dùng để nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập có cùng chức năng
ngữ pháp: and, but, or, nor, so, yet (tuy nhiên, nhưng), for (vì)
Ex:

-

The new method is simple, yet effective.

-

I told her to leave, for I was very tired.

- Liên từ tương quan: not only … but also, both … and, either … or, neither …. nor,
whether …or (có … hay),
-

Peter neither spoke nor did anything.

-

I have not decided whether to travel abroad or buy a new car.

- Một số trạng từ dùng như từ nối để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập: hence (do đó),
however (tuy nhiên), furthermore (hơn nữa), moreover (hơn nữa), therefore (vì
vậy), nevertheless (tuy nhiên), meanwhile (trong khi đó), otherwise (nếu không thì,
kẻo), consequently (vì vậy, cho nên)
Ex:

-

I had better write it down, otherwise I will forget it.

-

We must be early; otherwise we won’t get a seat.

b. Liên từ phụ thuộc: nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính: after, before, since, when,
whenever, while, until, till, as, where, wherever, because, so that, in order that, although,
though, even though, even if, unless, in case, provided / providing that, supposed /
supposing that, as if, as though, as long as (miễn là,với điều kiện là)…
- besides (giới từ): bên cạnh. Besides + Nound / pronoun / V-ing
Besides doing the cooking, I look after the garden.
- besides (trạng từ): ngoài ra, đứng trước mệnh đề
I can’t go now. I am too busy. Besides my passport is out of date.
in spite of the fact that / despite the fact that + S + V

reason why + S + V: lý do tại sao

Ex:

-

The reason why grass is green was a mystery to the little boy.

reason for + Noun: lý do của
Ex:

-

The reason for the disaster was engine failure, not human error.

2. WISH / IF ONLY
Hiện tại:

S + wish + S + QKĐ

If only + S + QKĐ
Ex:

-

Quá khứ:

I am poor now. à I wish / If only I were rich.
S + wish + S + QKHT
If only + S + QKHT

Ex:

-

I didn’t meet her . à I wish / if only I had met her.

Tương lai: S + wish + S + would / could + V1
If only + S + would / could + V1
Ex:

-

I wish I could attend your wedding next week.

3. CHỈ MỤC ĐÍCH: Lưu ý khi mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích
không cùng chủ từ thì không nên dùng cụm từ chỉ mục đích. Ta có thể dùng cấu trúc for
+ O + to-inf
Ex:

-

I left the door unlocked so that my son could get in.

-

I left the door unlocked for my son to get in.

4. CHỈ KẾT QUẢ:
- so many / so few + danh từ đếm được số nhiều + that + clause
- so much / little + danh từ khôn...
1. LIÊN TỪ (Conjunctions)
a. Liên từ kết hợp: dùng để nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập có cùng chức năng
ngữ pháp: and, but, or, nor, so, yet (tuy nhiên, nhưng), for (vì)
Ex: - The new method is simple, yet effective.
- I told her to leave, for I was very tired.
- Liên từ tương quan: not only … but also, both … and, either … or, neither …. nor,
whether …or (có … hay),
- Peter neither spoke nor did anything.
- I have not decided whether to travel abroad or buy a new car.
- Một số trạng từ dùng như từ nối để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập: hence (do đó),
however (tuy nhiên), furthermore (hơn nữa), moreover (hơn nữa), therefore (vì
vậy), nevertheless (tuy nhiên), meanwhile (trong khi đó), otherwise (nếu không thì,
kẻo), consequently (vì vậy, cho nên)
Ex: - I had better write it down, otherwise I will forget it.
- We must be early; otherwise we won’t get a seat.
b. Liên từ phụ thuộc: nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính: after, before, since, when,
whenever, while, until, till, as, where, wherever, because, so that, in order that, although,
though, even though, even if, unless, in case, provided / providing that, supposed /
supposing that, as if, as though, as long as (miễn là,với điều kiện là)…
- besides (giới từ): bên cạnh. Besides + Nound / pronoun / V-ing
Besides doing the cooking, I look after the garden.
- besides (trạng từ): ngoài ra, đứng trước mệnh đề
I can’t go now. I am too busy. Besides my passport is out of date.
in spite of the fact that / despite the fact that + S + V
reason why + S + V: lý do tại sao
Conjunctions - Trang 2
Conjunctions - Người đăng: Tham Peony Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Conjunctions 9 10 190