Ktl-icon-tai-lieu

Countable and uncountable nouns

Được đăng lên bởi laian-ftu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
countable or uncountable

Write "C" for countables
and "U" for uncountables

cucumber (__)

chocolate (__)

butter (__)

sandwich (__)

jam (__)

olive (__)

French fry (__)

chicken (__)

potato (__)

coffee (__)

meat (__)

hamburger (__)

fruit juice (__)

bread (__)

egg (__)

pepper (__)

milk (__)

tomato (__)

soup (__)

cheese (__)

cake (__)

sugar (__)

onion (__)

honey (__)

tea (__)

Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.

countable or uncountable answer key

Write "C" for countables
and "U" for uncountables

cucumber (C)

chocolate (U)

butter (U)

sandwich (C)

jam (U)

olive (C)

French fry (C)

chicken (U)

potato (C)

coffee (U)

meat (U)

hamburger (C)

fruit juice (U)

bread (U)

egg (C)

pepper (C)

milk (U)

tomato (C)

soup (U)

cheese (U)

cake (U)

sugar (U)

onion (C)

honey (U)

tea (U)

Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.

...
cucumber (__)
butter (__)
chocolate (__)
sandwich (__)
jam (__)
cake (__)
onion (__)
sugar (__)
honey (__)
tea (__)
olive (__)
chicken (__)
French fry (__)
potato (__)
coffee (__)
meat (__)
fruit juice (__)
hamburger (__)
bread (__)
egg (__)
pepper (__)
tomato (__)
milk (__)
soup (__)
cheese (__)
c
c
c
o
o
o
u
u
u
n
n
n
t
t
t
a
a
a
b
b
b
l
l
l
e
e
e
o
o
o
r
r
r
u
u
u
n
n
n
c
c
c
o
o
o
u
u
u
n
n
n
t
t
t
a
a
a
b
b
b
l
l
l
e
e
e
Copyright © 2013. englishwsheets.com. All rights reserved.
Write "C" for countables
and "U" for uncountables
Countable and uncountable nouns - Trang 2
Countable and uncountable nouns - Người đăng: laian-ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Countable and uncountable nouns 9 10 762