Ktl-icon-tai-lieu

Crazy English

Được đăng lên bởi Ô Mai Phạm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1..........................
2........................... impossible!
3.All I …….. to do is ………. English.
4.Are you ………… …………..?
5.Are you ..........................?
6.Are you …………
……. the food here?
7.Be c……………..
8.Be my……….
9...........................late than ………….
10.Better................... next ………..
11…………. safe than …………..
12……….. I have a …… …………?
13.Can I …………………?

14.Can I ………… a …………?
15.Can I ………….. a …….. check?
16. …………. I take your ………….?
17.Can you …………. me a
………….cal l?
18.Can you give me
…………. ………….?
19.Can you …………. ………….?
20.Can ……… have a …… with yo u?
21.Call me …………..
22. …………. up!
23.Come …………. and ………….
yourself at home.
24. …………. I have the ……..,please?
25.Could you … me off at the airport?
26.Could you ……… ………?
27.……you take a …………. for me?
28………. you enjoy …………. ………….?
29.….. you have a …. day …………. ?
30.Did you …… a nice …………. ?

31.Did you ………….
…………. ?
32.…………. is …………. me.
33.Do you …………. a room …………. ?
34. …………. you have any …………. ?
35.Do you have …………. ………….?
36. Do you …………. my …………. ?
37.Do you often ………….

………….?

38.Do you …………. …………. ?
39. …………. be so …………. .

...
1..........................
2........................... impossible!
3.All I …….. to do is ………. English.
4.Are you ………… …………..?
5.Are you ..........................?
6.Are you …………
……. the food here?
7.Be c……………..
8.Be my……….
9...........................late than ………….
10.Better................... next ………..
11…………. safe than …………..
12……….. I have a …… …………?
13.Can I …………………?
14.Can I ………… a …………?
15.Can I ………….. a …….. check?
16. …………. I take your ………….?
17.Can you …………. me a
………….cal l?
18.Can you give me
…………. ………….?
19.Can you …………. ………….
20.Can ……… have a …… with yo u?
21.Call me …………..
22. …………. up!
23.Come …………. and ………….
yourself at home.
24. …………. I have the ……..,please?
25.Could you … me off at the airport?
26.Could you ……… ………?
27.……you take a …………. for me?
28………. you enjoy …………. ………….?
29.….. you have a …. day …………. ?
30.Did you …… a nice …………. ?
Crazy English - Trang 2
Crazy English - Người đăng: Ô Mai Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Crazy English 9 10 918