Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài Too/so, Either/Neither

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng bài tập Too/So và Either/Neither
TOO/SO,EITHER/NEITHER

tất

cả

đều

có

chung

nghĩa

là

“cũng”,

nhưng

EITHER/NEITHER mang nghĩa phủ định, tức là “cũng không”
I. TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.
 TOO: dùng cuối câu.
- A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
- B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)
 SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền
trước chủ ngữ.
 VD 1:
-

A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)

-

B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ thường, do đó
trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I)

 VD 2:
-

A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên)

-

B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói trước
dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER,
là danh từ số ít)

 VD 3:
-

A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng
Phong)

-

B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động
từ tương ứng đặt sau SO phải là DID)

 VD 4:
-

A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã được đi Thái Lan)

-

B: SO HAVE I. (tôi cũng vậy) (Do câu người nói trước dùng thì hiện tại hoàn thành nên
trợ động từ cần mượn để đặt sau SO phải là HAVE

II. EITHER/NEITHER: cặp này chỉ dùng trong câu mang nghĩa phủ định
 EITHER: đứng cuối câu.
- A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
- B: I DON’T, EITHER. (tôi cũng không)
 NEITHER đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER và
đứng liền trước Chủ ngữ.
- A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
- B: NEITHER DO I. (tôi cũng không)
III. Bài tập
Ex1: Put “so” and “too” in the blanks.
1. Ali speaks French well and …..does her brother.
2. Chris can ski, I can………
3. They`ve a color TV, Mary have……………..
4. We live in a small flat,………do they
5. Mary didn`t know the answer to the teacher`s question,…………did Tom
6. Tom plays chess well, ………..does Minh
7. Mr.Nam didn`t win the race. Mr.Trang didn`t……………….
8. My wife can’t play the piano,………….can her sister

9. She wore a green coat yesterday, ………..wore Bill.
10. Lan doesn`t like sweets,………… does Huong
Ex 2: Rewrite the followed using “so – too – either – neighther”.
1. I have told you, and ( Your father )
2. She hasn’t bought a glass of water, and (WE )
3. What you eat is healthful, and ( WHAT YOU DRINK)
4. None of my friends has come, and ( YOU)
5. She can never drive a car, and (WE )
6. I don’t think you can do it, and ( MY MOTHER)
7. My mother thinks they will come s...
Dạng bài tập Too/So và Either/Neither
TOO/SO,EITHER/NEITHER tất c đều có chung nghĩa là cũng”, nhưng
EITHER/NEITHER mang nghĩa ph định, tức là cũng không
I. TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.
TOO: dùng cui câu.
- A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
- B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)
SO: luôn đứng đu u phải ợn trợ đng từ phù hp đi liền sau nó đng liền
trước ch ngữ.
VD 1:
- A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)
- B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện ti đơn phi đng từ thường, do đó
trợ động t DO cho ch ngữ I)
VD 2:
- A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh vn)
- B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu nời nói trước
dùng AM, nên phải mượng IS đng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER,
danh từ s ít)
VD 3:
- A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (i đã hc trường Lê Hồng
Phong)
- B: SO DID I. (i cũng vy) (vìu nời nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động
từ tương ứng đt sau SO phi là DID)
VD 4:
- A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã được đi Thái Lan)
Dạng bài Too/so, Either/Neither - Trang 2
Dạng bài Too/so, Either/Neither - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dạng bài Too/so, Either/Neither 9 10 568