Ktl-icon-tai-lieu

Dạng “V_ing” hay “To + V”

Được đăng lên bởi thnguyenspk
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HaNoi University - English Grammar

Dạng “V_ing” hay “To + V”

Student : Dang Viet Thao – HaNoi University

Nội Dung

Dạng “V + V_ing”
Dạng “V + to + V(inf)”

“V + V_ing” và “V + to + V(ing)”
V + object + to + V(inf)

Khác biệt: V + to + V và V + V_ing
Bài Tập

Dạng V + V_ing
Các động từ sau đây được cấu tạo dưới dạng này:
Admit : thừa nhận, thú nhận <>VD: He admitted stealing that bag
Allow : cho phép
<>VD: The police allow going when the light is green
Avoid: tránh
<>VD: we should avoid eating too much at night
Can’t help: không nhịn được<>VD: They can’t help laughing when he tells
the joke
Can’t resist: không thể không <> VD: Kind lady can’t resist helping poor
child
Can’t stand : không chịu đựng được <>VD: Jane can’t stand being insulted
Consider : xem xét <>VD: The Browns consider going on holiday in Berlin
Deny : từ chối, tránh <>VD: She denied meeting that man
Delay : trì hoãn<> VD: we delay having dinner with them
Enjoy: thích, thưởng thức <>VD: The child enjoys drinking milk in the
morning
Finish : kết thúc <>VD: I must finish writing music when I become a father
Give up: từ bỏ, ngưng: My father gave up smoking 6 years ago

Dạng V + V_ing
Ngoài ra còn có rất nhiều các động từ sau:
Fancy: thích, muốn
Imagine: hình dung, tưởng tượng
đựng
Involve : liên quan, dính líu, can hệ
Justify: bào chữa, biện bạch
Keep (on): liên tục, tiếp tục
Mention : đề cập, đả động
Mind: quan tâm, để ý
Permit: cho phép
Postpone: trì hoãn, hoãn
Practice: thực hành, luyện tập
Recommend : giới thiệu, đề nghị
Resent: bực tức, phẫn nộ
Risk : liều lĩnh
Save: tránh, bớt đi
Stop: ngừng

suggest : đề nghị, kiến nghị
tolerate: khoan dung, chịu
prefer : thích
worth : đáng

Dạng Verb + to + V(inf)
 Theo sau các động từ sau V ở dạng “to + V(ing)
Agree : đồng ý <>VD: I agree to help you
Aim : nhằm mục đích <>VD: This exercise aims to improve english grammar
Appear: có vẻ <>This year, the weather appears to be cold
Arrange: sắp xếp<> we arrange to welcome New Year
Ask: yêu cầu, đòi hỏi<>The pupil ask to have more free time
Attempt : cố gắng<> we attempt to save money to buy a new laptop
Beg: van nài, năn nỉ<> The poor people beg to have more food
Can’t afford: không thể<> she can’t afford to pass the entrance exam
Decide: quyết định<> Mai decided to live in Chicago forever
Demand: đòi hỏi, yêu cầu<> Don’t demand to spend 200 VND a week!
Deserve: xứng đáng<>Viet Nam deserve to win in the final match
Expect : mong đợi, kỳ vọng<> you shouldn’t expect to get hight mark when
you don’t st...

Student : Dang Viet Thao – HaNoi University
Student : Dang Viet Thao – HaNoi University
HaNoi University - English Grammar
Dạng “V_ing” hay “To + V” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng “V_ing” hay “To + V” - Người đăng: thnguyenspk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Dạng “V_ing” hay “To + V” 9 10 971