Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách từ vựng thiết yếu dành cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 18 lần
1
Chào các em hc sinh thân yêu!
K thi tt nghip sp n ri. l hai thy không tha khi mt ln na khng nh không ít hc
sinh “ngán” môn ting Anh. Hai thy ã tng nói vi các em mt trong các nguyên nhân làm cho các em
“sting Anh là vn t còn khá hn ch. giúp các em ít lo lng hn, thy Duy và thy Thch cung cp
cho các em DANH SÁCH T VNG THIT YU DÙNG CHO ÔN TP TT NGHIP THPT MÔN
TING ANH”. Danh sách này cng ã c ghi âm và ghi ra a CD. HNG NGÀY các em y ly danh
sách này ra xem kt hp vi nghe CD. Các em nên nghe mt cách chm chú ôi lúc không cn chm
chú, ngha m CD vi âm lng va phi trong khi ang làm vic khác hoc trc khi i ng. Hai thy
chân thành khuyên các em hc NGHIÊM TÚC CÓ K HOCH  trong thi gian hn mt tháng sp
ti, các em s bt i (hoc không còn) b “ám nh” bi t v ng na. Kt qu nh ý mun ang ch các em
phía trc. Chúc các em hc sinh thân u mi s tt lành t kt qu cao nht trong k thi tt nghip
sp ti.
Thy Nguyn ng Hoàng Duy Lê Ngc Thch
DANH SÁCH T VNG THIT YU
DÙNG CHO ÔN TP TT NGHIP THPT MÔN TING ANH
1. ability (n): kh nng
2. accept (v): chp nh!n
---> acceptable (a): có th chp nh!n c
3. accident (n): tai nn
4. action (n): hành ng
5. advantage (n): thu!n li
" disadvantage (n): bt li
6. adventure (n): cuc phiêu lu
7. advertising (n): qung cáo
8. advise (v): khuyên
---> advice (n): li khuyên
9. affect (v): nh hng
10. agriculture (n): nông nghip
11. airport (n): sân bay
12. alcohol (n): ru cn
13. allow (v): cho phép
14. amazing (a): ngc nhiên
15. ambitious (a): tham vng
16. annoy (v): làm phi#n, quy ry
17. appearance (n): v$ b# ngoài
18. applicant (n): ngi xin vic
19. application form (n): n xin vic
20. approach (n/v): (s ) n gn
21. appropriate (a): phù hp
22. arrange (v): sp xp
23. arrive (v): n
24. association (n): hip hi
25. athlete (n): v!n ng viên
26. attend (v): tham d
27. attitude (n): thái 
28. attract (v): thu hút
29. attract someone’s attention: thu hút s chú ý
ca ai
30. attraction (n): s thu hút
31. attractive (a): hp d%n
32. attractively (adv): mt cách hp d%n
33. award (n): phn thng (thng 1 cuc thi)
34. aware of (a): ý th&c v#
---> awareness (n): ý th&c
35. beach (n): bãi bin
36. beauty (n): sc 'p
---> beautiful (a): xinh 'p
---> beautifully (adv)
beautify (v): làm 'p
37. believe (v): tin
38. biodiversity (n): s a dng sinh hc
39. biography (n): tiu s(
40. biologist (n): nhà sinh v!t hc
41. brave (a): can m
42. bright (a): sáng " dark (a): ti
43. bronze medal (n): huy chng ng
44. buffet (n): tic &ng
45. busy (a): b!n rn
" free (a): rnh r)i
46. by myself/himself…: mt mình (= alone)
47. cactus (n): cây xng rng
48. camel (n): con lc à
49. camp (v): cm tri
50. campus (n): khuôn viên trng
51. cancel (v): hy b*
52. cancer (n): ung th
53. candidate (n): &ng viên (xin vic)
Danh sách từ vựng thiết yếu dành cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách từ vựng thiết yếu dành cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Danh sách từ vựng thiết yếu dành cho ôn tập tốt nghiệp THPT môn tiếng anh 9 10 987