Ktl-icon-tai-lieu

Danh từ số nhiều

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DANH TỪ SỐ NHIỀU
Danh từ là từ chỉ tên của người, con vật, sự vật, trạng thái, khái niệm.
1. Về thể loại, danh từ được chia thành nhiều loại. Ta có:
 Danh từ cụ thể: là danh từ chỉ những gì có thể nhìn thấy được, sờ mó được.
Ví dụ: Cái bàn = TABLE, cái ghế = CHAIR, con mèo = CAT, con sông = RIVER,…
 Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ những khái niệm, tình trạng mà ta chỉ có thể hình dung,
cảm nhận.
Ví dụ: tình yêu = LOVE, vẻ đẹp = BEAUTY,...
 Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng của một người, sự vật, con vật, địa danh hoặc sự kiện.
Chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ riêng.
Ví dụ: England = nước Anh, The Great Walls = Vạn Lý Trường Thành, Ha Long Bay = Vịnh
Hạ Long, President Bill Clinton = Tổng thống Bill Clinton...
 Danh từ tập hợp: là danh từ chỉ một nhóm, một đoàn thể, một tập hợp của người, vật, con vật,
sự vật...
Ví dụ: một bầy cá = A SCHOOL OF FISH, một đàn chim = A FLOCK OF BIRDS, một nhóm
người = A GROUP OF PEOPLE...
 Danh từ đếm được: là danh từ có thể thêm con số vào ngay trước nó.
Ví dụ: ONE PIG = một con heo, ONE TABLE = một cái bàn...
 Danh từ không đếm được: là danh từ mà ta không thể thêm con số vào ngay trước nó. ONE
MONEY = một tiền? Không ổn. Do đó, MONEY là danh từ không đếm được.
 Danh từ chung: có thể là danh từ cụ thể, trừu tượng, tập hợp nhưng không bao giờ là danh từ
riêng.
2. Về hình thức, danh từ có 4 hình thức như sau:
 Danh từ đơn: là danh từ cấu tạo bởi một từ duy nhất.
Ví dụ: COMPUTER = cái máy vi tính, MONEY = tiền...
 Danh từ phức: là danh từ cấu tạo bởi hai danh từ đơn.
Ví dụ: FIRE-FLY = con đom đóm [FIREFLY = FIRE (lửa) + FLY (con ruồi)], SEAT BELT =
dây an tòan [SEAT BELT = SEAT (chỗ ngồi)+BELT(dây nịt)]...

 Danh từ số ít: là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là một hoặc có thể là danh từ không đếm
được.
 Danh từ số nhiều: luôn luôn là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là hai hoặc nhiều hơn hai.
Ví dụ: TWO APPLES = hai trái táo
3. Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều:
Về danh từ, rắc rối nhất cho người Việt chúng ta là cách chuyển hình thức số ít của danh từ sang
hình thức số nhiều. Tại sao? Vì trong tiếng Việt, danh từ số ít, khi dùng với đơn vị đếm từ hai trở
lên cũng giữ nguyên hình thức, không hề thay đổi (một con vịt, hai con vịt, ba con vịt...), còn
trong tiếng Anh thì hình thức của danh từ có sự thay đổi từ số it sang số nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn
chịu khó nhớ những quy tắc sau đây, việc chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Anh
cũng không đến nỗi phức tạp lắm.
a. T...
DANH T SỐ NHIỀU
Danh t là tchỉ tên của người, con vt, sự vật, trạng thái, khái niệm.
1. Về th loi, danh từ được chia thành nhiều loại. Ta có:
Danh t c thể: là danh từ chnhng gì th nhìn thấy được, smó được.
Ví d: Cái bàn = TABLE, cái ghế = CHAIR, con mèo = CAT, con ng = RIVER,
Danh t trừu tưng: danh từ chnhng khái niệm, nh trạng mà ta chỉ có th hình dung,
cm nhận.
Ví d: tình yêu = LOVE, v đẹp = BEAUTY,...
Danh t riêng: danh từ chỉ n rng của mt người, sự vật, con vật, địa danh hoc s kiện.
Chúng ta phi viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ riêng.
Ví dụ: England = nước Anh, The Great Walls = Vn Lý Tờng Thành, Ha Long Bay = Vnh
Hạ Long, President Bill Clinton = Tng thống Bill Clinton...
Danh từ tp hp: danh từ chmt nhóm, một đoàn thể, mt tập hp của người, vật, con vật,
s vt...
Ví dụ: mt bầy = A SCHOOL OF FISH, một đàn chim = A FLOCK OF BIRDS, một nhóm
người = A GROUP OF PEOPLE...
Danh t đếm đưc: là danh từ có thể thêm con svào ngay trước nó.
Ví d: ONE PIG = một con heo, ONE TABLE = một cái bàn...
Danh tkhông đếm đưc: là danh t mà ta không thể thêm con svào ngay trước nó. ONE
MONEY = một tiền? Không n. Do đó, MONEY là danh tkhông đếm được.
Danh t chung: th danh từ c th, trừu tượng, tập hp nhưng không bao giờ danh t
riêng.
2. Về hình thức, danh từ có 4 hình thức như sau:
Danh t đơn: là danh từ cấu to bởi một từ duy nhất.
Ví d: COMPUTER = cái máy vi nh, MONEY = tiền...
Danh t phức: là danh từ cấu tạo bởi hai danh từ đơn.
Ví dụ: FIRE-FLY = con đom đóm [FIREFLY = FIRE (la) + FLY (con ruồi)], SEAT BELT =
dây anan [SEAT BELT = SEAT (ch ngi)+BELT(dây nịt)]...
Danh từ số nhiều - Trang 2
Danh từ số nhiều - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Danh từ số nhiều 9 10 134